Allianz havarijné poistenie

Allianz havarijné poistenie je súčasťou najvyššieho balíka poistného krytia Max poistenia MOJE AUTO. Platí na geografickom území Európy. V rámci poistenia máte poistené škody na aute, jeho častiach a príslušenstve, ktoré vzniknú následkom pôsobenia náhlych a náhodných vonkajších udalostí a spôsobia jeho mechanické poškodenie. Allianz havarijné poistenie si môžete uzatvoriť priamo na našej stránke v kalkulačke pre havarijné poistenie.

Poistenie Allianz Max je najkomplexnejšie poistenie auta, ktoré poisťovňa Allianz ponúka. Okrem havarijného poistenia je súčasťou balíka Allianz PZP, asistenčné služby, poistenie úrazu vodiča a spolucestujúcich osôb, poistenie skiel vozidla a zrážky so zvieraťom, poistenie proti živelnej udalosti, požiaru, explózii a implózii, poistenie krádeže, vandalizmu a finančnej straty. Súčasťou je aj právna pomoc.

Čo nemáte poistené

Allianz havarijné poistenie nekryje škody v dôsledku:

 • nedostatku prevádzkových kvapalín
 • poruchy konštrukčnej, výrobnej vady
 • funkčného namáhania, prirodzeného opotrebenia alebo únavy materiálu
 • dlhodobého pôsobenia elektrických, tepelných, mechanických, chemických alebo atmosférických vplyvov
 • zamrznutia kvapaliny v chladiči alebo bloku motora
 • údržby, opravy, nakladania alebo vykladania, montáže alebo demontáže časti vozidla
 • používania na iné účely ako boli dohodnuté v poistnej zmluve
 • otvorenia kapoty počas jazdy
 • poškodenia nákladom alebo batožinou
 • zásahu orgánov verejnej správy

Poistenie sa takisto nevzťahuje na:

 • osobný majetok prevážaný v aute
 • nespotrebované pohonné hmoty
 • poškodené alebo zničené pneumatiky, ak zároveň nedôjde k inému poškodeniu vozidla