Poistenie storna zájazdu

Poistenie storna zájazdu je častým pripoistením pre cestovné poistenie. Pomôže vám znížiť finančnú stratu, ak nenastúpite na vopred zaplatenú cestu do zahraničia. Poistenie storna sa vzťahuje na platby za vopred objednané služby, či už je to storno dovolenky, zájazdu alebo ubytovania. Súčasťou je samozrejme aj o poistenie storna letenky alebo cestovného lístka. Predmetom poistenia sú teda náklady, ktoré vám vzniknú vyúčtovaním storno poplatkov poskytovateľom služby.

Jednotlivé poisťovne majú rôzne nastavené poistenie storna. Spoluúčasť môže byť do výšky 20 %. Dôvodom môže byť akútne ochorenie alebo úraz, či už vaše, blízkej osoby alebo spolucestujúceho, smrť blízkej osoby alebo spolucestujúceho, škoda na majetku, strata alebo zničenie cestovných dokladov a podobne.

Dôvodom plnenia môže byť aj nedobrovoľná strata zamestnania, rozvod, zamietnutie žiadosti o vízum, predvolanie na súdne konanie, zmeškanie nástupu alebo dopravná nehoda.

Poistenie storna zájazdu môže zahŕňať aj poistenie nevyužitej cesty pre prípad oneskoreného nástupu alebo predčasného ukončenia cesty oproti pôvodnému plánu. Dôvodom môže byť napríklad náhla zmena zdravotného stavu, smrť blízkej osoby alebo spolucestujúceho, škoda na majetku, zničenie alebo strata dokladov.

V prípade poistnej udalosti bez zbytočného odkladu zrušte cestovnú službu u poskytovateľa, aby sa nezvyšoval storno poplatok. Zároveň nezabudnite na všetky doklady potrebné k poistnému plneniu (doklad o zaplatení cestovnej služby, resp. doklad preukazujúci výšku zaplatenia storno poplatku a pod.) ako aj lekársku správu prípadne inú dokumentáciu potvrdzujúcu nárok na poistné plnenie.

Poistenie storna sa môže vzťahovať aj na ochorenie Covid 19 pred vycestovaním do zahraničia. Môže to byť jednak nariadená karanténa pred cestou ako aj zrušenie cesty z dôvodu nesplnenia podmienok zdravotného stavu v okamihu začiatku cesty (napríklad zvýšená telesná teplota pri nástupe do hromadného dopravného prostriedku).

Online poistenie storna

Poistenie storna si môžete uzatvoriť online priamo na našej stránke spolu s cestovným poistením. Kalkulačka pre porovnanie cestovného poistenia vám prehľadne zobrazí aj dôvody storna jednotlivých poisťovní.

Poistenie storno poplatkov treba uzatvoriť zväčša do 24 hodín po kúpe cestovnej služby. V opačnom prípade môže byť poistenie platné až po tzv. čakacej dobe, počas ktorej nie ste poistením krytý. Platnosť poistenia končí dňom nástupu na cestovnú službu.

Porovnanie poistenia storna

Poistenie storna si môžete uzatvoriť vo všetkých poisťovniach ponúkajúcich cestovné poistenie. Ak by však cena vašej cestovnej služby presiahla 10 000 EUR, výber sa vám zúži na Allianz, AXA a Generali. Poisťovne Union a Wüstenrot majú totiž stanovenú maximálnu výšku poistnej sumy na 10 000 EUR. Pri cestovnom poistení Wüstenrot je stanovená aj minimálna výška storna, a to 500 EUR.

Najlacnejšie poistenie storna vychádza v poisťovniach AXA (3,00 %) a Allianz (3,05 % za základné poistenie storna, 3,84 % za poistenie storno špeciál). V Generali vychádza na 4,21% a v poisťovni Wüstenrot 5,45 %. Cena za poistenie v poisťovni Union závisí od výšky poistnej sumy a toho, akú výšku spoluúčasti si vyberiete (0 % alebo 20 %).

Allianz má výšku spoluúčasti 10 % okrem prípadu, keď je zrušenie z dôvodu smrti poisteného, blízkej alebo spolucestujúcej osoby. V tom prípade je plnenie bez spoluúčasti. Poistenie musí byť uzatvorené najneskôr nasledujúci deň po zaplatení (aj prvej splátky) alebo záväznej rezervácii cestovnej služby. V opačnom prípade sa na poistenie uplatňuje čakacia doba v dĺžke 14 dní, tzn. že počas tohto obdobia nie ste poistený.

AXA má poistné plnenie pri poistení storna limitované sumou 20 000 EUR, spoluúčasť je vo výške 10 %. Musí byť uzatvorené minimálne 15 dní pred odjazdom, v opačnom prípade platí iba poistenie zmeškania odjazdu a poistenie predčasného návratu.

V Generali poisťovni začína poistenie storna uzatvorením cestovného poistenia do zahraničia a končí nastúpením na cestu. Spoluúčasť pri poistení je vo výške 5 %.

V poisťovni Union nesmie byť uzatvorené neskôr ako 2 pracovné dni odo dňa záväzného objednania služby. Poistenie končí dňom nástupu na cestu prípadne dňom stornovania objednanej služby u jej poskytovateľa. Maximálna výška poistného plnenia je pri smrti poisteného alebo blízkej osoby 100 % storno poplatku a pri hospitalizácii v dĺžke minimálne 3 dni je výška 90 %. V ostatných prípadoch je poistné plnenie vo výške 80 % z poistnej sumy. Maximálne poistné plnenie na jednu osobu je 1 000 EUR.