Kooperativa havarijné poistenie

Kooperativa havarijné poistenie si môžete uzatvoriť v rámci poistenia Auto Komplet alebo ako súčasť komplexného poistenia vozidiel AutoMat. Porovnať havarijné poistenie jednotlivých poisťovní na jednom mieste si môžete priamo na našej stránke, v kalkulačke pre havarijné poistenie.

Poistenie vám poskytuje poistnú ochranu vášho auta v prípade havárie, poškodenia, zničenia alebo krádeže, teda kryje škody spôsobené napríklad haváriou, živelnou udalosťou, vandalizmom alebo odcudzením. K základnému poisteniu si môžete prikúpiť aj doplnkové pripoistenia podľa vašich potrieb. Kooperativa havarijné poistenie sa uzatvára so spoluúčasťou. Súčasťou poistenia sú aj Kooperativa asistenčné služby.

Platnosť poistenia

Kooperativa havarijné poistenie platí na geografickom území Európy a uzatvára sa na dobu neurčitú. Začína dňom uvedeným v poistnej zmluve ako začiatok poistenia. Poistné môžete platiť ročne, polročne alebo štvrťročne. Za uhradené sa považuje pripísaním sumy na účet poisťovne. Podmienkou uzatvorenia zmluvy je obhliadka vozidla.

Poistenie platí pre auto do 3,5 t, vybavené aj doplnkovým zabezpečovacím zariadením, a to jedným pri hodnote do 100 000 EUR, minimálne dvomi pri vyššej hodnote a tromi pri hodnote nad 150 000 EUR. Predpísaným zabezpečovacím zariadením môže byť imobilizér od výrobcu, vyšší stupeň imobilizéru, mechanické zabezpečovacie zariadenie pevne spojené s podvozkom alebo karosériou, autoalarm s plávajúcim alebo nikdy sa neopakujúcim kódom, prípadne satelitný elektronický vyhľadávací systém.

Poistenie môžete vypovedať písomne, a to:

 • do dvoch mesiacov od dátumu uzatvorenia zmluvy s výpovednou lehotou 8 dní
 • minimálne 6 týždňov pred koncom poistného obdobia
 • do jedného mesiaca od poskytnutia alebo zamietnutia poistného plnenia s výpovednou lehotou osem dní
 • do 14 kalendárnych dní od uzatvorenia zmluvy cez internet

Čo nemáte poistené

Kooperativa poistenie auta sa nevzťahuje na poškodenie alebo zničenie následkom prirodzeného opotrebenia, trvalého vplyvu prevádzky, korózie alebo erózie, únavy materiálu a funkčného namáhania. Vylúčené sú takisto škody spôsobené chybnou konštrukciou, výrobnou alebo materiálovou chybou, nesprávnou obsluhou, nesprávnou alebo nedostatočnou údržbou a používaním vozidla ako pracovného stroja. Poistenie sa tiež nevzťahuje na škody vzniknuté pri oprave alebo údržbe, súťažiach alebo pretekoch a prípravách na ne.

Súčasťou poistenia nie je ani plnenie za následné škody (ušlý zisk, nemožnosť používania vozidla a podobne) a vedľajšie výdavky (právne, poštovné a podobne).

Podrobné informácie o všetkých výlukách z poistenia nájdete v príslušných poistných podmienkach poisťovne.

Kooperativa Auto Komplet

Poistenie Auto Komplet kryje škody na vašom aute, na jeho časti a povinnej výbave vzniknuté náhodnou udalosťou z dôvodu havárie, krádeže alebo lúpeže, vandalizmu alebo živelnou udalosťou. Kooperativa havarijné poistenie môžete rozšíriť jedným z dvoch balíkov doplnkových pripoistení (Basic alebo Optimum). Doplnkovo si môžete prikúpiť aj poistenie finančnej straty.

V rámci základného balíka Kooperativa Basic máte k základnému havarijnému poisteniu k dispozícii aj poistenie:

 • prepravovanej batožiny (veci osobnej potreby a spotreby)
 • úrazu prepravovaných osôb
 • poškodenia pneumatík
 • pre prípad zámeny paliva pri tankovaní
 • zapožičania náhradného vozidla

Rozšírený balík Kooperativa Optimum vám navyše okrem pripoistení uvedených v balíku Basic poskytuje aj poistenie:

 • nákladov pri zámene paliva
 • čelného skla
 • škôd vzniknutých následkom teroristických akcií
 • škôd vzniknutých na polepoch auta
 • nasatia vody do motora

Kooperativa havarijné poistenie Auto Komplet môžete uzatvoriť ako bonusové alebo nebonusové. Bonusová zľava sa poskytuje po uplynutí 1 roka v závislosti od bezškodového priebehu, pričom môže byť vo výške 20 – 50 %.

Kooperativa AutoMat

Komplexné poistenie vozidla AutoMat kryje škody, ktoré vzniknú náhodnou udalosťou z dôvodu havárie, živelnej udalosti, odcudzenia, vandalizmu, zrážky so zverou, poškodenia skla a poškodenia auta hlodavcom. Poistenie AutoMat je nebonusové, teda poistná udalosť nemá vplyv na výšku poistného.

Súčastou poistenia je aj Kooperativa PZP, pričom si môžete vybrať buď variant Partner alebo variant Europartner. Prvá možnosť kryje škody na zdraví do výšky 5,24 mil. EUR a škody na majetku do výšky 1,05 mil. EUR. Europartner kryje škody na majetku do výšky 2,05 mil. EUR.

K povinnému zmluvnému a  havarijnému poisteniu môžete doplniť aj voliteľné pripoistenie:

 • finančnej straty
 • batožiny
 • čelného skla
 • prepravovaných osôb
 • predĺženej záruky
 • Kooperativa Meteo
 • asistenčné služby Global Assistance

Verejným prísľubom zároveň poisťovňa rozširuje rozsah bezplatných asistenčných služieb o:

 • linku zdravia – konzultácie po telefóne
 • druhý lekársky názor od medzinárodného špecialistu – možnosť získať odborný posudok od medzinárodného úzko špecializovaného experta na zdravotný problém
 • odborníkov na duševné zdravie – telefonická alebo video konzultácia na témy mentálneho zdravia, životného koučingu a zdravého životného štýlu
 • personalizovanú onkológiu – pomoc molekulárnej diagnostiky na určenie cielenej terapie
 • TeleDoc aplikáciu – bezplatné využívanie telemedicínskych služieb v mobilnej aplikácii
 • Covid poradňu – platforma služieb pre lepšie zvládnutie ochorenia a jeho následkov

Základné zložky poistenia

Poistenie havárie sa vzťahuje na poškodenie alebo zničenie auta alebo jeho časti náhodnou udalosťou vzniknutou nárazom na prekážku alebo stretom s iným pohybujúcim sa objektom. Patria sem aj parkovacie škody.

Poistenie živelnej udalosti sa vzťahuje na poškodenie alebo zničenie auta požiarom, výbuchom, nárazom alebo zrútením lietadla, jeho častí alebo nákladu, pádom stromov, stožiarov alebo iných predmetov, úderom blesku, ťarchou snehu alebo námrazy, povodňou alebo záplavou, víchricou, krupobitím, zosuvom pôdy, zrútením skál alebo zemín, zosuvom alebo zrútením lavín, zemetrasením, nárazovou vlnou, búrlivým vetrom alebo kvapalinou unikajúcou z vodovodných zariadení.

Poistenie vandalizmu sa vzťahuje na úmyselné poškodenie alebo zničenie auta alebo jeho časti v dôsledku vandalizmu. Podmienkou je bezodkladné oznámenie a šetrenie políciou.

Poistenie zrážky so zvieraťom alebo zverou sa vzťahuje na mechanické poškodenie auta alebo jeho časti v dôsledku stretu s domácim zvieraťom alebo zverou.

Poistenie skiel sa vzťahuje na škody vzniknuté na zasklení auta, t. j. škody na čelnom, zadnom, bočných oknách, strešnom okne a vonkajších spätných zrkadlách. Poistené nie sú diaľničné známky, nálepky technickej a emisnej kontroly a kontroly originality a náklady spojené s ich výmenou alebo znovuzískaním. Poistenie skiel sa nevzťahuje na náves alebo príves s výnimkou obytného prívesu alebo návesu.

Poistenie odcudzenia kryje škody vzniknuté krádežou vlámaním, lúpežou, neoprávneným užívaním inou osobou a poškodením alebo zničením pri odcudzení alebo pri pokuse o odcudzenie. Podmienkou je oznámenie a šetrenie políciou.

Poistenie poškodenia hlodavcami kryje škody spôsobené ohryzením alebo prehryzením hlodavcom.

Doplnkové poistenia

Finančná strata

Kooperativa poistenie finančnej straty GAP sa vzťahuje na stratu, ktorá vznikne totálnym zničením vozidla alebo jeho krádežou alebo lúpežou. Poistenie môžete uzatvoriť len pre autá do 3,5 t a vekom do 5 rokov, s obstarávacou cenou do 100 000 EUR a maximálnou dobou od kúpy 3 mesiace.

Poistenie sa uzatvára na 3, 4 alebo 5 rokov. Poistnou sumou je obstarávacia hodnota auta. Poistné plnenie sa určí ako rozdiel medzi obstarávacou a všeobecnou hodnotou poisteného auta, maximálne 25 000 EUR.

Batožina

Poistenie sa vzťahuje na riadne uložené a uzamknuté veci osobnej potreby a spotreby počas ich prepravy autom. Predmetom poistenia je ich poškodenie, zničenie alebo odcudzenie. Vecami osobnej potreby a spotreby sú napríklad šatstvo, obuv alebo hygienické potreby, ktoré sú v osobnom vlastníctve prepravovaných osôb.

Poistenie platí na geografickom území Európy a uzatvára sa bez spoluúčasti. Poistné plnenie za krádež alebo zničenie je v technickej hodnote veci. Limit poistného plnenia za všetky veci je 800 EUR.

Poistenie nekryje fotoaparáty, videokamery a filmovacie prístroje, elektronické zariadenia, prístroje a hry, počítače a notebooky, zbrane, lyže a snowboardy, bicykle, kolobežky, okuliare a kontaktné šošovky, kožuchy.

Úraz

Poistenie sa vzťahuje na osoby prepravované vozidlom na mieste na to určenom. Poistenie platí pre úrazy pri uvádzaní motora do chodu pred začiatkom jazdy, pri nastupovaní alebo vystupovaní, počas jazdy a pri havárii, pri krátkodobých zastávkach alebo pri odstraňovaní bežných porúch vzniknutých v priebehu jazdy.

Poistenie platí na geografickom území Európy a uzatvára sa bez spoluúčasti. Maximálne poistné plnenie na jednu osobu je pri trvalých následkoch úrazu 1 400 EUR a pre smrť následkom úrazu 700 EUR.

Pneumatiky

Kooperativa poistenie pneumatík kryje poškodené pneumatiky formou opravy alebo úhrady obstarávacej ceny novej pneumatiky. Poistnou udalosťou je poškodenie pneumatiky prejazdom cez ostrý predmet nachádzajúci sa na vozovke alebo poškodenie spôsobené zlým stavom vozovky. Poistenie pneumatík neplatí v prípade, ak vodič spôsobil ich poškodenie vlastnou chybou.

Poistenie platí na území Slovenskej republiky. Limit poistného plnenia závisí od hĺbky dezénu poškodenej pneumatiky, maximálne však 150 EUR a maximálne dvakrát v priebehu jedného poistného obdobia.

Poistenie sa nevzťahuje na servisné náklady (demontáž, montáž, vyváženie) a dopravu.

Náhradné vozidlo

Kooperativa poistenie zapožičania náhradného vozidla kryje vynaložené náklady na zapožičanie v prípade poškodenia a zničenia následkom dopravnej nehody alebo vandalizmu a v prípade krádeže, lúpeže alebo škôd spôsobených živelnou udalosťou.

Poistenie platí pre geografické územie Európy a vzťahuje sa len na vozidlá do 3,5 t v bežnej prevádzke. Uzatvára sa bez spoluúčasti. Plnenie je do 50 EUR na deň, maximálne na 3 dni (2 dni pri totálnej škode) počas jedného poistného obdobia.

Súčasťou poistenia nie je úhrada nákladov za pohonné hmoty a iné prevádzkové látky a náplne (olej, brzdová kvapalina a podobne). Kryté nie sú ani opravy, údržba a čistenie zapožičaného vozidla.

Zámena paliva

Kooperativa poistenie zámeny paliva sa vzťahuje na preplatenie nákladov za neúmyselné nesprávne natankované palivo. Poistným plnením je preplatenie sumy uvedenej na pokladničnom bloku z čerpacej stanice v prípade, ak poistené vozidlo bolo odtiahnuté asistenčnou službou poisťovne.

Poistenie sa nevzťahuje na súvisiace škody alebo poškodenie motora a jeho súčastí alebo palivového systému auta.

Náklady pri zámene paliva

Na rozdiel of poistenia zámeny paliva sa toto poistenie vzťahuje na preplatenie nákladov spojených so zámenou paliva. Poisťovňa uhradí náklady za:

 • vyprázdnenie nádrže a prečerpanie paliva
 • vyčistenie nádrže po zámene paliva
 • výmenu palivového filtra
 • súvisiace náklady na prácu

Poistné krytie je do výšky 150 EUR, maximálne jedenkrát za poistné obdobie. Podmienkou poistného plnenia je odtiahnutie vozidla asistenčnou službou poisťovne.

Kooperativa poistenie nákladov pri zámene paliva sa nevzťahuje na škody alebo poškodenie motora a jeho súčastí alebo palivového systému auta.

Čelné sklo

Poistenie sa vzťahuje na náhodné poškodenie alebo zničenie čelného skla. Poistené nemáte diaľničné známky a iné nálepky (emisná kontrola, technická kontrola, kontrola originality).

Poistenie platí pre geografické územie Európy. V poistení Auto Komplet sa uzatvára so spoluúčasťou 5 %, minimálne 17 EUR. Ak sú náklady pri oprave nižšie ako 50 EUR, spoluúčasť sa neuplatňuje. V rámci poistenia AutoMat sa uzatvára na sumu 70 EUR bez spoluúčasti. Poisťovňa poskytne poistné plnenie maximálne jedenkrát za poistné obdobie.

Nasatie vody

Poistenie nasatia vody sa vzťahuje na krytie škôd spôsobených následkom nasatia vody do spaľovacieho priestoru motora. Poistným plnením je úhrada primeraných nákladov na opravu za náhradné diely, materiál a prácu.

Výška poistného plnenia je do 3 000 EUR, maximálne jedenkrát za poistné obdobie. Podmienkou je využitie asistenčných služieb poisťovne. Poistenie platí 5 rokov od dátumu prvej evidencie vozidla na Slovensku.

Polepy auta

Doplnkové pripoistenie polepov sa vzťahuje na krytie škôd na polepoch pri poškodení alebo zničení auta následkom havárie alebo živelnej udalosti.

Poistné plnenie je do výšky 500 EUR maximálne jedenkrát za poistné obdobie.

Terorizmus

Kooperativa pripoistenie terorizmu rozširuje základné poistenie o krytie škôd následkom teroristických akcií (násilné politicky, ideologicky, nábožensky alebo sociálne motivované konanie).

Predĺžená záruka

Poistenie sa vzťahuje na náhodnú udalosť náhleho a nepredvídaného vzniku vnútornej mechanickej alebo elektrickej poruchy auta spôsobenej zlyhaním jeho poistenej súčiastky, pričom má táto porucha za následok náhlu nefunkčnosť a vyžaduje opravu alebo výmenu tejto súčiastky.

Poistenie platí len pre autá do 3,5 t do 5 rokov od dátumu prvej registrácie s maximálne najazdenými 100 000 km. Uzatvára sa na dobu určitú so spoluúčasťou 10 %, minimálne 500 EUR. Poistenie zaniká vekom 8 rokov od prvej registrácie alebo najazdením 200 000 km.

Kooperativa Meteo

Pri uzavretí pripoistenia bude poistník alebo oprávnená osoba informovaná o nepriaznivých meteorologických javoch. Informácie poskytuje zmluvný partner poisťovne.