NovinkyMajetok

Rekonštrukčný boom spôsobil podpoistenie nehnuteľností

1. februára 2022

Zdroj: Finportal

Podpoistenie nehnuteľností je stále veľkou hrozbou pre mnohých klientov, a to nielen kvôli rýchlemu rastu cien nehnuteľností. Byt, ktorý bol poistený pred piatimi rokmi na určitú sumu, dnes môže mať reálnu hodnotu výrazne vyššiu. V niektorých prípadoch dokonca až o 60 %, čím sa výrazne zvyšuje riziko podpoistenia danej nehnuteľnosti. V praxi to znamená, že v prípade škody nemusí poistenie dostatočne pokryť náklady na obnovu. Odborníci preto apelujú na pravidelnú kontrolu a prehodnocovanie najmä starších poistných zmlúv.

Zaujímajte sa o dostatočné krytie

Počas pandémie sa mnohé domácnosti rozhodli rekonštruovať. To výrazne vplývalo na zvyšovanie hodnoty nehnuteľnosti. Podľa štatistík Finportal, množstvo ľudí počas pandémie nielen rekonštruovalo, ale tak isto aj zvyšovalo vybavenosť svojich nehnuteľností. Či už išlo o notebooky, tlačiarne, pracovné stoly alebo rôzne smart zariadenia potrebné k práci alebo štúdiu z domu. Tieto zariadenia kryje poistenie domácnosti.

Keďže ceny nehnuteľností išli hore, ľudia začali prehodnocovať, či sú dostatočne krytí. Vplyv na prehodnocovanie už existujúcich zmlúv mali aj udalosti v Čechách a veľké škody, ktoré boli spôsobené tornádom na Morave. Aj tieto udalosti mali za následok, že klienti sa začali viac zaujímať o krytie na svojich poistkách. Pri viacerých klientoch sme zistili, že zmluvy boli nastavené relatívne nízko. Množstvo rôznych iných povinností je často dôvodom, prečo ľudia zabúdajú na to, aké je dôležité pretaviť zhodnotenie svojho majetku aj do poistenia, akým je napríklad poistenie nehnuteľnosti.

Podľa odborníkov je dôležité uvedomiť si najmä súvislosť medzi rastom hodnoty majetku a výškou poistnej sumy. Najčastejšími situáciami, kedy dochádza k prehodnoteniu poistenia je refinancovanie úveru. Často sa stretávame so situáciou, kedy by klienti chceli svoje zmluvy upraviť alebo prepracovať na aktuálnejší produkt s výhodnejšími poistnými podmienkami, no zmluvy sú vinkulované v prospech banky a možnosti na zmenu sú značne limitované. Okrem toho sa spájajú s poplatkami a administratívou na strane banky, ktoré ľudí vedia odradiť.

Poistné zmluvy je potrebné aktualizovať

Dôležitým faktorom pri prehodnocovaní poistných zmlúv je tiež indexácia, teda navyšovanie poistných súm o infláciu na starých poistných zmluvách. Výšku poistenia a kontrolu zmlúv bežne odporúčame prehodnocovať asi po piatich rokoch od jej uzatvorenia, ale aj po rozsiahlejšej rekonštrukcii, výmene zariadenia či inom zveľadení majetku. Prehodnotenie je dôležité aj v prípade, ak rozdiel medzi hodnotou nehnuteľnosti a poistnou sumou sa blíži k 10 %. Ak je hodnota poisteného majetku výrazne odlišná než je stanovená poistná suma, v prípade poistnej udalosti sa môže stať, že klient dostane od poisťovne nižšie poistné plnenie, ktoré nemusí byť dostačujúce. A to nielen v prípade totálnych škôd.

Stanovenie výšky poistnej sumy nehnuteľnosti a domácnosti je pritom v rukách poisteného. Poistná suma by v ideálnom prípade mala kopírovať východiskovú hodnotu nehnuteľnosti pri domoch alebo trhovú hodnotu pri bytoch – t. j. sumu, za akú by si klient pri totálnej škode mohol zabezpečiť nehnuteľnosť rovnakých alebo podobných parametrov, alebo opraviť zničenú nehnuteľnosť do stavu pred poistnou udalosťou. Na podpoistenie nehnuteľností vás zväčša poisťovňa neupozorní. Je na poistenom, aby svoj majetok náležite ochránil, a teda v prípade, ak hodnota jeho majetku vzrástla, navýšil poistnú sumu na poistke. Ak tak neurobí a pri poistnej udalosti sa zistí, že poistená nehnuteľnosť má vyššiu hodnotu, poisťovňa spravidla pristupuje ku kráteniu poistného plnenia v takom pomere, v akom je reálna hodnota nehnuteľnosti voči pôvodnej poistnej sume.

Odporúčania na záver

Medzi dôležité zložky pri uzatváraní poistenia, ktoré odborníci odporúčajú nepodceniť, patrí kvalitné krytie poistenia zodpovednosti s dostatočnou poistnou sumou. Odporúčame nešetriť na nízkom balíku, v ktorom chýbajú niektoré základné riziká a ktorý ma obmedzené krytie a nízke limity plnenia. Okrem toho tiež odporúčame nešetriť na umelom znižovaní poistných súm. Hnuteľný a nehnuteľný majetok musí byť poistený na reálnu hodnotu, inak ide o podpoistenie, čo zakladá poisťovni právo znížiť každé jedno poistné plnenie. Taktiež odporúčame prejsť si špecifické riziká (atmosferické zrážky, rozbitie skla, spodná voda,…) alebo predmety poistenia (elektronika, športové potreby, cennosti, zbierky, hudobné nástroje, zbrane,…), ktoré môžu mať vplyv pri výbere poistenia.