AXA poistenie batožiny

AXA poistenie batožiny sa vzťahuje na cestovnú batožinu a veci osobnej potreby. Poistnou udalosťou je poškodenie, zničenie alebo odcudzenie v súvislosti so živelnou udalosťou, krádežou vlámaním, lúpežou, následkom dopravnej nehody alebo po úraze. AXA cestovné poistenie v rámci poistenia batožiny kryje aj stratu alebo odcudzenie osobných dokladov.

Poistenie batožiny je súčasťou balíkov Excelent a Komfort. Uzatvoriť si ho môžete aj pre jednorazové aj ročné poistenie s opakovanými výjazdmi.

AXA poistenie batožiny si môžete uzatvoriť aj na našej stránke v online kalkulačke cestovného poistenia. Po zadaní základných parametrov cesty vám kalkulačka zobrazí porovnanie cestovného poistenia viacerých poisťovní na jednom mieste a môžete si vybrať pre vás to najlepšie. Na stránke ho môžete priamo aj zaplatiť na účet poisťovne.

Limity poistného plnenia

Hodnota batožiny a vecí osobnej potreby sa určuje na základe ich časovej ceny. V rámci balíka Excelent je celkový limit poistného plnenia 1 500 EUR, pričom limit na jednu vec je 750 EUR. Balík Komfort má polovičné krytie.

Osobné doklady sú poistené v obidvoch balíkoch do 160 EUR. Poistenie sa vzťahuje na úhradu dopravy do miesta vystavenia náhradného dokladu a doručenie náhradných dokladov do miesta pobytu v zahraničí.

Balík Excelent kryje do výšky 1 500 EUR aj obchodné vybavenie.

(v EUR) Excelent Komfort Reference
celkový limit 1 500 750
limit na jednu vec 750 375
elektronika a športové potreby 750 375
osobné doklady 160 160
obchodné vybavenie 1 500

Čo AXA poistenie batožiny nekryje

Pri uzatváraní poistenia si pozrite aj výluky z poistenia. Okrem základných výluk cestovného poistenia sa AXA poistenie batožiny nevzťahuje napríklad na:

  • vlámanie do stanu alebo prívesu (okrem obytných vozov a karavanov)
  • odcudzenie, poškodenie alebo zničenie veci v dobe, kedy bola batožina zverená dopravcovi
  • škody spôsobené rodinným príslušníkom, spolucestujúcim alebo osobou žijúcou v spoločnej domácnosti
  • dopravné prostriedky okrem bicyklov a invalidných vozíkov uložených v uzamknutej a k tomu určenej miestnosti alebo v batožinovom priestore
  • motorové a nemotorové vozidlá, prívesy motorových vozidiel, plavidlá, bezpilotné lietadlá, modely lietadiel, lietadlá, rogalá a podobne vrátane príslušenstva
  • cestovné lístky, vstupenky, cennosti, peniaze, cenné papiere, ceniny, šekové a vkladné knižky, platobné karty
  • okuliare, kontaktné šošovky, protézy
  • tabakové výrobky, alkohol, omamné a psychotropné látky
  • zbrane a strelivo, zvieratá
  • kľúče, plány, projekty, prototypy, nosiče obrazových, zvukových a dátových záznamov vrátane obsahu