AXA cestovné poistenie

AXA cestovné poistenie môžete uzatvoriť v troch rôznych kombináciách. Základom je AXA poistenie liečebných nákladov spolu s asistenčnými službami (AXA Reference).

Ak máte záujem aj o pripoistenia, AXA cestovné poistenie ponúka 2 ďalšie možnosti. Odlišujú sa rozsahom poistenia a limitmi poistného plnenia. Okrem liečebných nákladov ponúkajú aj poistenie úrazu, batožiny, zodpovednosti za škodu a právnej ochrany. Najvyšší balík AXA Excelent navyše obsahuje poistenie domácich maznáčikov a cestovania lietadlom.

Prikúpiť si môžete aj AXA poistenie storna zájazdu, rizikových športov, práce alebo štúdia, požičaného vozidla, autoasistencie, chronických ochorení a poistenie drink povolený.

Cestovné poistenie si môžete uzatvoriť priamo na našej stránke. Navyše vám AXA cestovné poistenie porovnáme aj s ostatnými produktami na trhu.

Limity poistného plnenia pre AXA Excelent, Komfort a Reference

(v EUR) AXA Reference AXA Komfort AXA Excelent
liečebné náklady 100 000 200 000 20 000 000
právna pomoc 800 4 000
trvalé následky úrazu 20 000 40 000
smrť následkom úrazu 10 000 20 000
škoda na majetku 20 000 125 000
škoda na zdraví 40 000 250 000
ušlý zisk 35 000
batožina 750 1 500
strata dokladov 160 160

Ako uzatvorím AXA cestovné poistenie online?

Cestovné poistenie AXA môžete uzatvoriť ako jednorazové (1-365 dní) alebo ako ročné. AXA celoročné cestovné poistenie slúži na opakované cesty do zahraničia, pričom poistenie sa vzťahuje na prvých 90 dní každého pobytu v zahraničí.

Online kalkulačka vám zobrazí porovnanie cestovného poistenia viacerých poisťovní na jednom mieste. Sami si vyberiete pre vás to najvýhodnejšie. Pri výbere poistenia si nezabudnite pozrieť aj výluky, tzn. kedy poisťovňa nemusí za vzniknuté škody plniť.

Platnosť cestovného poistenia od AXA Assistance

AXA poistenie možete uzatvoriť iba pred odjazdom zo Slovenskej republiky. Začína nultou hodinou dňa uvedeného v poistnej zmluve ako deň počiatku poistenia a končí 24. hodinou dňa uvedeného v zmluve ako deň konca poistenia. Ak vaše AXA cestovné poistenie začína v deň uzatvorenia zmluvy, poistenie začne platiť najskôr po uplynutí 4 hodín od uzatvorenia poistenia. Poistná zmluva je uzatvorená zaplatením poistného.

V prípade, že z dôvodu štrajku dopravcu, teroristického činu alebo živelnej udalosti zostanete v zahraničí, doba poistenia sa vám predlžuje o dobu nevyhnutnú pre váš návrat do SR.

AXA poistenie storna vzniká okamihom zaplatenia poistného a trvá do momentu nástupu na cestu. Poistenie predčasného návratu začína dňom začiatku poistenia a končí návratom do SR.

AXA cestovné poistenie a COVID

Poisťovňa AXA poskytuje krytie nákladov v zahraničí v súvislosti s ochorením COVID 19 ako súčasť základného poistenia. AXA cestovné poistenie kryje:

 • liečebné náklady v nerizikových krajinách do výšky dohodnutej v poistnej zmluve, v rizikových krajinách iba vo variante AXA Excelent do výšky 1 mil. EUR
 • náklady súvisiace s karanténou, ak sa z dôvodu tejto nariadenej karantény nebudete môcť vrátiť do SR v plánovanom termíne a plánovaným dopravným prostriedkom, a to:
  • náklady na náhradné ubytovanie a stravu po dobu nevyhnutnú pre pobyt v karanténe (na osobu max. 500 EUR, 600 EUR pre AXA Excelent)
  • náklady na návrat domov po uplynutí karantény, pokiaľ nemôžete použiť pôvodne plánovaný dopravný prostriedok (500 EUR, 600 EUR pre AXA Excelent)

Spoluúčasť je vo výške 20 %. AXA poistenie storna je rozšírené aj o karanténu.

AXA asistenčné služby

V prípade škodovej udalosti v zahraničí kontaktujte asistenčnú spoločnosť. AXA cestovné poistenie poskytuje asistenčné služby 24 hodín denne, 7 dní v týždni na tel. čísle +421 2 2066 4229.

AXA poistenie liečebných nákladov

AXA cestovné poistenie kryje liečebné náklady týkajúce sa náhleho akútneho ochorenia alebo úrazu vyžadujúceho nutné a neodkladné liečenie. Z poistenia sa hradia nevyhnutné, bezodkladné a účelne vynaložené náklady na liečenie alebo ošetrenie vrátane súvisiacich diagnostických postupov.

Pri  samostatnom poistení liečebných nákladov (AXA Reference) je limit poistného plnenia 100 000 EUR. V kombinácii s poistením úrazu, batožiny a zodpovednosti za škodu (AXA Komfort) je poistná suma pre liečebné náklady 200 000 EUR. Balík AXA Excelent má limit poistného plnenia 20 000 000 EUR.

Limity poistného plnenia

(v EUR) AXA Reference AXA Komfort AXA Excelent
liečebné náklady 100 000 200 000 20 000 000
zubné ošetrenie 200 400 500
ubytovanie sprevádzajúcej osoby (max. 10 nocí) 100 / noc 150 / noc 200 / noc
terorizmus 100 000 200 000

Rozsah krytia

Cestovné poistenie AXA za liečebné náklady považuje:

 • nevyhnutné lekárske ošetrenie a vyšetrenie potrebné ku stanoveniu diagnózy a liečebného postupu
 • hospitalizáciu so štandardným vybavením a štandardnou lekárskou starostlivosťou
 • lekárom predpísané lieky
 • základné ošetrenie zubným lekárom pri akútnych bolestivých stavoch zubov
 • prepravu do najbližšieho vhodného zdravotníckeho zariadenia prípadne iného špecializovaného zdravotníckeho zariadenia, ak to zdravotný stav vyžaduje
 • repatriáciu do SR, v prípade potreby vrátane sprievodu zdravotníka
 • stravu a ubytovanie na nevyhnutnú dobu v prípade, ak už nie je potrebná hospitalizácia a zároveň nie je možné pokračovať v pôvodnej ceste ani nie je možná repatriácia
 • prepravu telesných pozostatkov do SR a ostatné súvisiace náklady
 • prepravu a ubytovanie rodinného príslušníka pri hospitalizácii dlhšej ako 10 dní
 • ubytovanie dospelej spolucestujúcej osoby v mieste hospitalizácie neplnoletej osoby

V prípade uzatvorenia doplnkového poistenia chronického ochorenia vám AXA cestovné poistenie hradí aj náklady za náhle zhoršenie chronického ochorenia ohrozujúceho život alebo zdravie vyžadujúce nutné a neodkladné liečenie k stabilizácii zdravotného stavu.

Čo nemáte poistené

Pri uzatváraní poistenia si pozrite aj výluky z poistenia, tzn. kedy poisťovňa liečebné náklady nehradí. AXA cestovné poistenie nekryje napríklad prípady:

 • súvisiace s komplikáciami alebo liečbou úrazov a ochorení, ktoré nie sú súčasťou poistenia
 • keď liečebná starostlivosť súvisí s ošetrením úrazov alebo ochorení, ktoré existovali v priebehu 12 predošlých mesiacov pred začiatkom poistenia alebo nastali na území Slovenska pred odchodom
 • ak poistená osoba odmietne poisťovňou navrhované ošetrenie, vyšetrenie alebo repatriáciu
 • keď je lekárska starostlivosť odkladná a môže byť poskytnutá až po návrate
 • komplikácií spôsobených porušením liečebného režimu alebo v rozpore s odporučením lekára
 • liečby blízkou osobou alebo osobou bez zodpovedajúcej kvalifikácie
 • liečebných úkonov mimo zdravotnícke zariadenie alebo metódami vedecky neuznávanými na Slovensku
 • nákazlivých pohlavných chorôb
 • vyšetrenia k zisteniu tehotenstva, ukončenia tehotenstva, akékoľvek komplikácie po 26. týždni tehotenstva alebo rizikového tehotenstva, pôrodu, liečby neplodnosti, umelého oplodnenia, nákladov spojených s antikoncepciou a hormonálnou liečbou
 • nákladov na neakútne ošetrenie zubov, zubné náhrady, korunky, úpravy čeľustí, zubné strojčeky, mostíky, odstránenie zubného kameňa alebo povlaku, liečba paradentózy
 • očkovania alebo následkov nepodrobenia sa povinnému očkovaniu
 • vyplývajúce zo zanedbanej starostlivosti
 • rehabilitácie, kúpeľnej a fyzikálnej liečby, starostlivosti v liečebných ústavoch, preventívne prehliadky, kontrolné vyšetrenia
 • chyropraktických výkonov, výcvikové terapie, kozmetické zákroky, estetické a plastické operácie
 • zakúpenia liekov bez lekárskeho predpisu, podporných liekov, vitamínových preparátov a doplnkov stravy
 • zhotovenia a opravy ortopedických alebo zubných protéz, okuliarov, kontaktných šošoviek, načúvacích prístrojov

AXA poistenie storna zájazdu

AXA cestovné poistenie si v prípade cesty do zahraničia prostredníctvom cestovnej kancelárie, alebo ak ste si sami kupovali letenku, cestovný lístok, ubytovanie alebo inú službu, môžete rozšíriť o AXA poistenie storna zájazdu. Poistenie sa vzťahuje na škody, ktoré vám vzniknú zrušením plánovanej cesty, zmeškaním odjazdu alebo nutného predčasného návratu.

Maximálne poistné plnenie je vo výške 20 000 EUR, spoluúčasť je vo výške 10 %. AXA storno cesty musíte uzatvoriť minimálne 15 dní pred odjazdom, v opačnom prípade platí iba poistenie zmeškania odjazdu a poistenie predčasného návratu.

Zrušenie cesty

AXA poistenie storna zájazdu umožňuje zrušiť cestu z dôvodu:

 • vážneho akútneho ochorenie alebo úrazu poistenej osoby, spolucestujúceho alebo rodinného príslušníka, ktorého dôsledkom bola hospitalizácia alebo pripútanie na lôžko
 • úmrtia poistenej osoby, spolucestujúceho alebo rodinného príslušníka v čase menej ako 60 dní pred plánovaným odjazdom
 • škody na majetku vyššej ako 8 000 EUR spôsobenej živelnou udalosťou alebo protiprávnym konaním tretej osoby
 • krádeže alebo vlámania maximálne 7 dní pred termínom odjazdu, pokiaľ polícia alebo poisťovňa vyžaduje prítomnosť poistenej osoby
 • komplikácie v priebehu tehotenstva, pokiaľ k jeho zisteniu došlo až po uzatvorení poistenia
 • nezavinenej straty zamestnania poistenej osoby alebo spolucestujúceho z dôvodu organizačných zmien alebo zániku zamestnávateľa
 • rozvodového konania

Zmeškanie odjazdu

AXA storno cesty zahŕňa aj zmeškanie odjazdu z dôvodu dopravnej nehody alebo technickej poruchy prostriedku, ktorým ste mali cestovať na miesto odjazdu. Poistenie sa vzťahuje aj na meškanie medzimestskej hromadnej dopravy využitej k doprave na miesto odjazdu. AXA cestovné poistenie s poistením storna hradí náklady na náhradnú dopravu do miesta pobytu v zahraničí, maximálne však do výšky, ktorá by bola hradená v rámci poistenia zrušenia cesty.

Predčasný návrat

Pri predčasnom návrate vám AXA poistenie storna uhradí náklady na predčasný návrat z cesty alebo pobytu ak nepoužijete pôvodne plánovaný dopravný prostriedok. Hradia sa aj náklady na nespotrebované služby.

Dôvodom predčasného návratu môže byť:

 • úmrtie rodinného príslušníka
 • neočakávaná a neodkladná hospitalizácia rodinného príslušníka
 • škoda na majetku vyššia ako 8 000 EUR spôsobená živelnou udalosťou alebo protiprávnym konaním tretej osoby

Čo nemáte poistené

Pri uzatváraní poistenia si pozrite aj výluky, tzn. kedy poisťovňa nehradí náklady. AXA cestovné poistenie s pripoistením storna zájazdu neplatí napríklad v prípade:

 • ak liečenie, ochorenie alebo úraz nastal pred začiatkom poistenia
 • zrušenia z dôvodu odkladnej lekárskej starostlivosti
 • keď udalosť nastala v dôsledku zlých geopolitických, klimatických, ekologických alebo epidemiologických situácií v cieľovej krajine
 • nezískania víza, nemožnosti čerpania dovolenky
 • keď k predčasnému návratu dôjde o menej než 36 hodín pred plánovaným termínom

AXA poistenie batožiny

AXA cestovné poistenie s poistením batožiny sa vzťahuje na cestovnú batožinu a veci osobnej potreby. Poistnou udalosťou je poškodenie, zničenie alebo odcudzenie v súvislosti so živelnou udalosťou, krádežou vlámaním, lúpežou, následkom dopravnej nehody alebo po úraze.

Hodnota batožiny a vecí osobnej potreby je určená ich časovou cenou. Celkový limit poistného plnenia je 750 EUR (1 500 EUR pre AXA Excelent), limit na jednu vec, elektroniku a športové vybavenie je 375 EUR (750 EUR pre AXA Excelent).

Cestovné poistenie AXA takisto kryje stratu alebo odcudzenie osobných dokladov do výšky 160 EUR. V tomto prípade je hradená doprava do miesta vystavenia náhradného dokladu a doručenie náhradných dokladov do miesta pobytu v zahraničí.

Čo nemáte poistené

Pri uzatváraní poistenia si pozrite aj výluky, tzn. kedy poisťovňa nehradí náklady. AXA cestovné poistenie s poistením batožiny sa nevzťahuje napríklad na:

 • vlámanie do stanu alebo prívesu (okrem obytných vozov a karavanov)
 • odcudzenie, poškodenie alebo zničenie veci v dobe, kedy bola batožina zverená dopravcovi
 • škody spôsobené rodinným príslušníkom, spolucestujúcim alebo osobou žijúcou v spoločnej domácnosti
 • dopravné prostriedky okrem bicyklov a invalidných vozíkov uložených v uzamknutej a k tomu určenej miestnosti alebo v batožinovom priestore
 • motorové a nemotorové vozidlá, prívesy motorových vozidiel, plavidlá, bezpilotné lietadlá, modely lietadiel, lietadlá, rogalá a podobne vrátane príslušenstva
 • cestovné lístky, vstupenky, cennosti, peniaze, cenné papiere, ceniny, šekové a vkladné knižky, platobné karty
 • okuliare, kontaktné šošovky, protézy
 • tabakové výrobky, alkohol, omamné a psychotropné látky
 • zbrane a strelivo, zvieratá
 • kľúče, plány, projekty, prototypy, nosiče obrazových, zvukových a dátových záznamov vrátane obsahu

AXA úrazové poistenie

AXA úrazové poistenie sa vzťahuje na úrazy počas cesty v zahraničí, ktorých následkom sú trvalé následky alebo smrť poistenej osoby. V prípade úrazu bez zbytočného odkladu vyhľadajte lekárske ošetrenie a dbajte na pokyny lekára. Ak dôjde k neskorému ošetreniu, ktoré malo vplyv na rozsah trvalých následkov, poistné plnenie môže byť krátené alebo zamietnuté.

Trvalé následky sa hodnotia po ich ustálení, najskôr po jednom, najneskôr po troch rokoch. Stupeň trvalých následkov sa stanovuje na základe oceňovacích tabuliek. Poistné plnenie sa vypláca pri dosiahnutí minimálne 10 % trvalého poškodenia.

AXA cestovné poistenie v rámci pripoistenia úrazu kryje trvalé následky do výšky 20 000 EUR (40 000 EUR pre AXA Excelent) a smrť následkom úrazu do výšky 10 000 EUR (20 000 EUR pre AXA Excelent).

Čo nemáte poistené

Pri uzatváraní poistenia si pozrite aj výluky, tzn. kedy poisťovňa nehradí náklady. AXA cestovné poistenie s poistením úrazu sa nevzťahuje napríklad na prípady:

 • zhoršenia následkov úrazu z dôvodu úmyselného alebo vedomého nevyhľadania zdravotnej starostlivosti alebo vedomého nerešpektovania rád a doporučení lekára
 • vzniku a zhoršenia prietrže ľubovoľného druhu
 • infekčných chorôb
 • zhoršenia choroby v dôsledku úrazu
 • následkov zákrokov, ktoré nemali liečiť následky úrazu alebo predchádzať ich zhoršeniu (napríklad estetické a kozmetické operácie a podobne)
 • úrazu vzniknutom priamo či nepriamo v dôsledku existujúcej choroby
 • srdečné a cievne mozgové príhody a následky úrazu, ku ktorému došlo v ich dôsledku
 • utopenie, ku ktorému došlo v dôsledku srdečnej alebo cievnej mozgovej príhody
 • následkov neurologických a duševných chorôb a porúch a s nimi spojenými poruchami alebo stratami vedomia
 • porúch hybnosti alebo poškodenia chrbtice vrátane vysunutia medzistavcovej platničky, pokiaľ nevznikne priamym mechanickým poškodením zvonku
 • zlomenín v dôsledku vrodenej lámavosti kostí alebo patologických alebo únavových zlomenín
 • diabetických gangrén a akýchkoľvek nádorov šľachových puzdier, svalových úponov, synovitíd, mazových vačkov alebo epikondylitíd, rovnako ako pri ich aseptických zápaloch

AXA poistenie zodpovednosti za škodu

AXA cestovné poistenie s poistením zodpovednosti za škodu sa uzatvára pre prípad spôsobenia škody tretej osobe na zdraví, živote alebo majetku (poškodenie, zničenie alebo strata) a za ktorú podľa právnych predpisov zodpovedáte. Pri poistení AXA Excelent sa poistenie vzťahuje aj na ušlý zisk poškodeného.

Škody na zdraví kryje cestovné poistenie AXA do výšky 40 000 EUR (250 000 EUR pre AXA Excelent). Vzťahuje sa aj na náhrady nákladov na zdravotnú starostlivosť, bolestné a sťaženie spoločenského uplatnenia. Škody na majetku sú kryté do výšky 20 000 EUR (125 000 EUR pre AXA Excelent). Limit plnenia pre ušlý zisk je 35 000 EUR. Poistenie sa uzatvára so spoluúčasťou vo výške 200 EUR.

Čo nemáte poistené

Pri uzatváraní poistenia si pozrite aj výluky, tzn. kedy poisťovňa nehradí náklady. AXA cestovné poistenie s poistením zodpovednosti sa nevzťahuje napríklad na prípady škôd:

 • v súvislosti s výkonom povolania alebo inej zárobkovej alebo odbornej činnosti
 • rodinnému príslušníkovi, spolucestujúcim osobám a osobám žijúcim v spoločnej domácnosti
 • vzniknutých porušením povinností, poskytnutím záruk nad rámec stanovený právnymi predpismi
 • na prepravovanom náklade
 • na veciach požičaných, najatých, odovzdaných do užívania, zverených do úschovy,
 • v súvislosti s prenesením alebo rozšírením nákazlivej choroby na ľudí, zvieratá alebo rastliny
 • spôsobených vlastníctvom, držaním alebo používaním zbraní
 • pri love alebo výkone práva loveckého
 • spôsobených vlastníctvom alebo držaním zvierat
 • v súvislosti s vlastníctvom, držaním, nájmom alebo správou nehnuteľností vrátane svojpomocne vykonávaných prác na tejto nehnuteľnosti

Poistenie sa tiež nevzťahuje na škody spôsobené prevádzkou motorového vozidla a škody spôsobené zamestnávateľovi.

AXA poistenie právnej ochrany

AXA cestovné poistenie ponúka poistenie právnej ochrany v balíkoch Komfort (limit 800 EUR) a Excelent (limit 4 000 EUR). Vzťahuje sa na pomoc v prípade, ak je vám v zahraničí spôsobená ujma porušením právnych predpisov alebo povinností tretej osoby, prípadne ak ste po dopravnej nehode obvinený z priestupku alebo trestného činu z nedbanlivosti.

Poistenie v prípade poistnej udalosti a za písomného súhlasu poisťovne kryje:

 • základnú a všeobecnú telefonickú službu týkajúcu sa otázok k poistnej udalosti
 • odmenu právneho zástupcu, tlmočníka, prekladateľa, súdneho znalca
 • súdne poplatky
 • cestu a ubytovanie (vás a vášho svedka) v prípade predvolania k súdnemu konaniu
 • náhradu nákladov súdneho konania na základe súdneho rozhodnutia

Čo nemáte poistené

Pri uzatváraní poistenia si pozrite aj výluky, tzn. kedy poisťovňa nehradí náklady. AXA cestovné poistenie s poistením právnej ochrany sa nevzťahuje napríklad na:

 • právne zastupovanie bez predchádzajúceho schválenia poisťovňou
 • zastupovanie bez doručenia požadovanej dokumentácie nevyhnutnej k presadzovaniu oprávnených záujmov
 • spory s blízkou osobou, medzi poisteným a poistníkom, medzi poisteným/poistníkom a poisťovňou/asistenčnou službou
 • spory, ktorých hodnota nepresiahne 120 EUR
 • uložené peňažné tresty alebo iné sankcie a právnu ochranu proti nim
 • colné a daňové konanie
 • konanie vyplývajúce z porušenia právnych predpisov o životnom prostredí
 • prípady súvisiace s podnikateľskou činnosťou, výkonom povolania alebo inou zárobkovou činnosťou poisteného
 • ujmy, ktoré vznikli nedovoleným počtom cestujúcich vo vozidle alebo zaťažením nad hmotnostný limit
 • prepravovaný náklad

AXA poistenie cestovania lietadlom

AXA cestovné poistenie zahŕňa poistenie cestovania lietadlom v balíku Excelent. Kryje náklady, ktoré vám vzniknú pri oneskorenom dodaní batožiny leteckým prepravcom alebo v dôsledku oneskorenia odletu vrátane jeho zrušenia.

Pri oneskorení batožiny o viac ako 6 hodín po prílete poistenie kryje mimoriadne výdaje na nákup nevyhnutných základných hygienických potrieb a oblečenia do výšky 200 EUR.

V prípade oneskorenia letu o viac ako 6 hodín alebo jeho zrušenia a neposkytnutia náhradnej dopravy uhradí poisťovňa za každú ďalšiu hodinu 20 EUR, maximálne do výšky 360 EUR.

Čo nemáte poistené

Pri uzatváraní poistenia si pozrite aj výluky, tzn. kedy poisťovňa nehradí náklady. AXA cestovné poistenie pri poistení cestovania lietadlom nekryje napríklad:

 • oneskorenie batožiny spôsobené štrajkom alebo iným dopravným alebo prepravným obmedzením v dobe odletu alebo pri návrate na Slovensko
 • oneskorenie alebo zrušenie letu známe 24 hodín pred registráciou k odletu alebo nariadením leteckého úradu alebo obdobnej autority
 • neskoré zaregistrovanie k odletu
 • alkoholické nápoje, tabakové výrobky
 • finančné alebo iné straty

AXA poistenie domácich maznáčikov

AXA cestovné poistenie kryje domácich maznáčikov v balíku Excelent. Poistenie sa vzťahuje na úhradu účelne vynaložených nákladov na nevyhnutné a neodkladné veterinárne ošetrenie a liečenie psa alebo mačky vrátane diagnostiky a dopravu zvieraťa k veterinárovi. Poistenie sa uzatvára na poistnú sumu 800 EUR.

Poistenie domácich maznáčikov navyše rozširuje poistenie zodpovednosti na škody tretím osobám spôsobené zvieraťom.

Čo nemáte poistené

Pri uzatváraní poistenia si pozrite aj výluky, tzn. kedy poisťovňa nehradí náklady. AXA cestovné poistenie sa nevzťahuje napríklad na:

 • veterinárne ošetrenie úrazov a ochorení, ktoré nastali na území Slovenska
 • odkladnú zdravotnú starostlivosť
 • úmyselné konanie majiteľa zvieraťa alebo člena jeho rodiny
 • udalosti spôsobené majiteľom alebo členom rodiny porušením zákona na ochranu zvierat
 • vrodené a dedičné ochorenia, vývojové vady a chronické ochorenia
 • graviditu, očkovanie, liečbu parazitov, preventívne a kozmetické ošetrenia
 • prepravu bez následného ošetrenia

Doplnkové pripoistenia

Všetky tri balíky krytia sa dajú rozšíriť o doplnkové pripoistenia. Balík Reference si môžete doplniť poistením drink povolený, rizikových športov, požičaného vozidla a autoasistencie. Balíky Komfort a Excelent umožňujú prikúpiť aj poistenie práce a štúdia a poistenie chronických chorôb.

Poistenie rizikových športov

V základnom poistení máte kryté rekreačné športy. Ak ich však plánujete robiť výkonnostne, prípadne sa zúčastniť organizovaných súťaží alebo plánujete vykonávať profesionálny šport, je toto pripoistenie určené pre vás. Poistenie rizikových športov rozširuje poistné krytie v poistení liečebných nákladov, úrazu a zodpovednosti.

Poistenie práce a štúdia

Pripoistenie využijete v prípade, ak do zahraničia cestujete za prácou alebo štúdiom. Vzťahuje sa na liečebné náklady a poistenie úrazu. Nekryje rizikové pracovné činnosti.

Poistenie drink povolený

Pripoistenie drink povolený rozširuje poistné krytie liečebných nákladov aj pre prípad, ak by ste maximálne do dvoch hodín po prípadnej poistnej udalosti mali nameranú hodnotu alkoholu v krvi do 0,8 promile. Nevzťahuje sa na situácie, pri ktorých by ste porušili miestne predpisy (napr. riadenie motorového vozidla).

Poistenie požičaného vozidla

Ak si v zahraničí požičiate motorové vozidlo a máte s ním poistnú udalosť (dopravná nehoda, odcudzenie, vandalizmus), vďaka pripoisteniu motorového vozidla za vás poisťovňa uhradí prípadnú spoluúčasť z poistenia, ktorým bolo vozidlo kryté. Poistné krytie sa vzťahuje výhradne na spoluúčasť a na vozidlá zapožičané v licencovanej požičovni.

Poistenie autoasistencie

Pripoistenie je určené pre tých, ktorí na cestu do zahraničia použijú vlastné motorové vozidlo. Vzťahuje sa na nehodu, poruchu, odcudzenie a vandalizmus. Poistenie autoasistencie v rámci limitov kryje drobnú opravu na mieste, vyslobodenie a odtiahnutie do servisu, uskladnenie na stráženom mieste, ubytovanie a dopravu cestujúcich, repatriáciu a zošrotovanie vozidla.

Poistenie chronických ochorení

Pripoistenie chronických ochorení rozširuje krytie liečebných nákladov aj na chronické ochorenia. Limit krytia je v balíku Komfort 100 000 EUR, v balíku Excelent 200 000 EUR.