AXA poistenie zodpovednosti za škodu

AXA poistenie zodpovednosti za škodu sa v cestovnom poistení uzatvára pre prípad spôsobenia škody tretej osobe na zdraví, živote alebo majetku (poškodenie, zničenie alebo strata) a za ktorú podľa právnych predpisov zodpovedáte. AXA cestovné poistenie kryje v balíku Excelent aj následné finančné škody (ušlý zisk).

V prípade poistnej udalosti kontaktuje AXA asistenčnú službu. Nepodpisujte dokument, ktorému nerozumiete. Pokiaľ ste k podpisu nútený, na dokument napíšte, že jeho obsahu nerozumiete a teda nesúhlasíte. Zaistite si kontakty na svedkov udalosti.

AXA poistenie zodpovednosti si môžete uzatvoriť aj na našej stránke v online kalkulačke cestovného poistenia. Po zadaní základných parametrov cesty vám kalkulačka zobrazí porovnanie cestovného poistenia viacerých poisťovní na jednom mieste a môžete si vybrať pre vás to najlepšie. Na stránke ho môžete priamo aj zaplatiť na účet poisťovne.

Limity poistného plnenia

Poistenie je súčasťou balíkov Komfort a Excelent. Škody na zdraví kryje AXA poistenie zodpovednosti v balíku Excelent do výšky 250 000 EUR, v balíku Komfort do výšky 40 000 EUR. Poistenie sa vzťahuje aj na náhrady nákladov na zdravotnú starostlivosť, bolestné a sťaženie spoločenského uplatnenia.

Majetkové škody kryje balík Excelent do výšky 125 000 EUR, balík Komfort do výšky 20 000 EUR. Súčasťou AXA Excelent je aj krytie následných škôd do výšky 35 000 EUR. Poistenie kryje na časovú cenu veci v dobe škodovej udalosti.

(v EUR) Excelent Komfort Reference
škody na zdraví 250 000 40 000
škody na majetku 125 000 20 000
následné škody 35 000

Poistenie sa uzatvára so spoluúčasťou 200 EUR. Uzatvoriť si ho môžete aj pre jednorazové cestovné poistenie aj ročné poistenie s opakovanými výjazdmi.

Čo AXA poistenie zodpovednosti za škodu nekryje

Pri uzatváraní poistenia si pozrite aj výluky z poistenia. AXA poistenie zodpovednosti sa okrem základných výluk cestovného poistenia nevzťahuje napríklad na prípady škôd:

  • v súvislosti s výkonom povolania alebo inej zárobkovej alebo odbornej činnosti
  • rodinnému príslušníkovi, spolucestujúcim osobám a osobám žijúcim v spoločnej domácnosti
  • vzniknutých porušením povinností, poskytnutím záruk nad rámec stanovený právnymi predpismi
  • na prepravovanom náklade
  • na veciach požičaných, najatých, odovzdaných do užívania, zverených do úschovy,
  • v súvislosti s prenesením alebo rozšírením nákazlivej choroby na ľudí, zvieratá alebo rastliny
  • spôsobených vlastníctvom, držaním alebo používaním zbraní
  • pri love alebo výkone práva loveckého
  • spôsobených vlastníctvom alebo držaním zvierat
  • v súvislosti s vlastníctvom, držaním, nájmom alebo správou nehnuteľností vrátane svojpomocne vykonávaných prác na tejto nehnuteľnosti

AXA poistenie sa takisto nevzťahuje na škody spôsobené prevádzkou motorového vozidla a škody spôsobené zamestnávateľovi.