AXA úrazové poistenie

AXA úrazové poistenie sa v rámci cestovného poistenia vzťahuje na úrazy počas ciest v zahraničí, ktorých dôsledkom sú trvalé následky alebo smrť poistenej osoby. AXA cestovné poistenie kryje vzniknuté úrazy v rámci balíkov Komfort a Excelent.

Trvalé následky sa hodnotia na základe lekárskych správ a prípadnom dodatočnom vyšetrení vybraným lekárom po ich ustálení, najskôr po jednom, najneskôr po troch rokoch. Po jednom roku môžete požiadať o primeranú zálohu na poistné plnenie.

Stupeň trvalých následkov sa stanovuje na základe oceňovacích tabuliek poisťovne. Poistné plnenie sa vypláca pri dosiahnutí minimálne 10 % trvalého poškodenia, maximálne však vo výške 100 % pri viacerých trvalých poškodeniach.

AXA úrazové poistenie si môžete uzatvoriť aj na našej stránke v online kalkulačke cestovného poistenia. Po zadaní základných parametrov cesty vám kalkulačka zobrazí porovnanie cestovného poistenia viacerých poisťovní na jednom mieste a môžete si vybrať pre vás to najlepšie. Na stránke ho môžete priamo aj zaplatiť na účet poisťovne.

Limity poistného plnenia

Trvalé následky úrazu kryje AXA úrazové poistenie v balíku Excelent do výšky 40 000 EUR a v balíku Komfort do výšky 20 000 EUR. Poistná suma pre smrť v dôsledku úrazu je v polovičnej výške. Uvedené limity poistného plnenia platia aj pre jednorazové aj ročné poistenie s opakovanými výjazdmi.

V prípade úrazu bez zbytočného odkladu vyhľadajte lekárske ošetrenie a dbajte na pokyny lekára. Ak dôjde k neskorému ošetreniu, ktoré malo vplyv na rozsah trvalých následkov, poistné plnenie môže byť krátené alebo zamietnuté.

(v EUR) Excelent Komfort Reference
trvalé následky úrazu 40 000 20 000
smrť v dôsledku úrazu 20 000 10 000

Čo AXA úrazové poistenie nekryje

Pri uzatváraní poistenia si pozrite aj výluky z poistenia. Okrem základných výluk cestovného poistenia sa AXA úrazové poistenie nevzťahuje napríklad na prípady:

 • zhoršenia následkov úrazu z dôvodu úmyselného alebo vedomého nevyhľadania zdravotnej starostlivosti alebo vedomého nerešpektovania rád a doporučení lekára
 • vzniku a zhoršenia prietrže ľubovoľného druhu
 • infekčných chorôb
 • zhoršenia choroby v dôsledku úrazu
 • následkov zákrokov, ktoré nemali liečiť následky úrazu alebo predchádzať ich zhoršeniu (napríklad estetické a kozmetické operácie a podobne)
 • úrazu vzniknutom priamo či nepriamo v dôsledku existujúcej choroby
 • srdečných a cievnych mozgových príhod a následky úrazu, ku ktorému došlo v ich dôsledku
 • utopenia, ku ktorému došlo v dôsledku srdečnej alebo cievnej mozgovej príhody
 • následkov neurologických a duševných chorôb a porúch a s nimi spojenými poruchami alebo stratami vedomia
 • porúch hybnosti alebo poškodenia chrbtice vrátane vysunutia medzistavcovej platničky, pokiaľ nevznikne priamym mechanickým poškodením zvonku
 • zlomenín v dôsledku vrodenej lámavosti kostí alebo patologických alebo únavových zlomenín
 • diabetických gangrén a akýchkoľvek nádorov šľachových puzdier, svalových úponov, synovitíd, mazových vačkov alebo epikondylitíd, rovnako ako pri ich aseptických zápaloch