COVID poistenie

Naša kalkulačka pre cestovné poistenie obsahuje aj informácie, ktorá poisťovňa, v akom rozsahu a do akej výšky kryje náklady súvisiace s ochorením COVID 19.

COVID poistenie je u jednotlivých poisťovní rozdielne. Rizikovosť krajiny sa posudzuje podľa vyhlásenia MZV SR pri vycestovaní alebo pri uzatváraní zmluvy. Storno je rozšírené o karanténu pred vycestovním. Ubytovanie a oneskorený návrat sú kryté v súvislosti s karanténou v zahraničí.

(limity pre COVID poistenie, v EUR) nerizikové krajiny rizikové krajiny storno ubytovanie oneskorený návrat
Allianz bez obmedzenia bez obmedzenia áno 600 / os. 600 / os.
AXA 20 mil. 1 mil. áno 600 / os. 600 / os.
Generali 200 000 200 000 áno 50 / noc (max. 14 dní) 1 000 / os.
Union 50 000 50 000 áno 50 / noc (max. 14 nocí) 750 / os.
Wüstenrot 60 000 60 000 áno 50 / deň (max 14 dní) 550 / os.

Allianz

Allianz – Slovenská poisťovňa poskytuje covid poistenie formou verejného prísľubu. Poistenie kryje:

 • liečebné náklady v súvislosti s ochorením do limitov dohodnutých v poistnej zmluve
 • náklady súvisiace s karanténou, ak sa z dôvodu tejto nariadenej karantény nebudete môcť vrátiť do SR v plánovanom termíne a plánovaným dopravným prostriedkom, a to:
  • náklady na náhradné ubytovanie po dobu nevyhnutnú pre pobyt v karanténe (max. 600 EUR)
  • náklady za oneskorený návrat do SR po uplynutí karantény, pokiaľ nemôžete použiť pôvodne plánovaný dopravný prostriedok alebo pokračovať v plánovanej ceste (max. 600 EUR)

Limit plnenia pre náklady súvisiace s karanténou platí na všetky poistné udalosti počas platnosti poistnej zmluvy pre každú poistenú osobu. Nariadenie karantény je potrebné preukázať príslušným dokladom.

> Allianz cestovné poistenie

AXA

Poistenie nákladov súvisiacich s ochorením COVID 19 je súčasťou základného cestovného poistenia. Pri nerizikových krajinách AXA kryje liečebné náklady do výšky dohodnutej v poistnej zmluve. Rizikové krajiny sú kryté iba vo variante Excelent do výšky 1 mil. EUR.

Covid poistenie kryje pri nariadenej karanténe v zahraničí do výšky 500 EUR na osobu (600 EUR pri variante Excelent):

 • náklady na ubytovanie a stravu
 • náklady na návrat domov, ak nie je možné použiť pôvodne plánovaný dopravný prostriedok

Spoluúčasť je vo výške 20 %.

> AXA cestovné poistenie

Generali

Generali poskytuje poistenie covid formou verejného prísľubu. V prípade nariadenej karantény v zahraničí sú kryté:

 • dodatočné náklady na ubytovanie do výšky 50 EUR / noc, maximálne na 14 dní
 • dodatočné náklady na dopravu do SR, prípadne susediaceho štátu, kde sa cesta začala v prípade, že nemôžete v pôvodne plánovanom termíne využiť plánovaný dopravný prostriedok (max. 1 000 EUR)

Storno sa okrem karantény vzťahuje aj na zrušenie cesty z dôvodu nesplnenia podmienok zdravotného stavu v okamihu začiatku cesty (napríklad zvýšená telesná teplota pri nástupe do hromadného dopravného prostriedku). Uvedené platí aj pre spolupoistené osoby.

> Generali cestovné poistenie

Union

Poisťovňa Union ponúka poistenie covid formou pripoistenia Pandemic. Liečebné náklady sú limitované sumou 50 000 EUR. Pripoistenie Pandemic kryje aj náklady na:

 • ubytovanie v prípade karantény do výšky 50 EUR / noc, maximálne na 14 nocí
 • dopravu do SR po karanténe do výšky 750 EUR / osobu

Storno kryje okrem karantény aj zrušenie cesty z dôvodu nevyhovujúceho zdravotného stavu pri nástupe do hromadného dopravného prostriedku.

> Union cestovné poistenie

Wüstenrot

Poisťovňa Wüstenrot kryje náklady pri COVID 19 formou pripoistenia. Liečebné náklady sú kryté do výšky 60 000 EUR. Pripoistenie covid kryje aj náklady na:

 • ubytovanie v prípade karantény do výšky 50 EUR / deň, maximálne na 14 dní
 • dopravu do SR alebo miesta vycestovania po karanténe do výšky 550 EUR / osobu

Pri poistení storna pripoistenie kryje karanténu aj zrušenie cesty z dôvodu nevyhovujúceho zdravotného stavu pri nástupe do hromadného dopravného prostriedku.

> Wüstenrot cestovné poistenie