NovinkyCestovanie

Čo nekryje Allianz poistenie liečebných nákladov?

29. februára 2024

Súčasťou dovolenky v zahraničí býva automaticky aj cestovné poistenie. Na výber máme krátkodobé, ktoré je potrebné uzatvoriť pred každou cestou, alebo ak cestujeme za hranice častejšie, oplatí sa pozrieť po celoročnom cestovnom poistení. Dôvod, pre ktorý si uzatvárame poistenie do zahraničia, je najmä krytie možných liečebných nákladov, ktoré by vznikli pri úraze alebo chorobe. Dôležitým doplnkom sú samozrejme aj pripoistenia, najmä batožiny, zodpovednosti alebo úrazu. Pri horskej turistike a lyžovaní aj záchranná činnosť.

Poistenie liečebných nákladov je však povinnou zložkou. Allianz cestovné poistenie ich kryje v neobmedzenej výške, takže sa nemusíte obávať, že by ste museli niečo platiť z vlastného vrecka. Aj keď pri niektorých úkonoch, ako napríklad akútne stomatologické ošetrenie, má poisťovňa dané maximálne limity krytia. Neobmedzené krytie v Allianz platí jednak pre krátkodobé ako aj ročné poistenie. Obmedzené krytie je aj pri teroristickom čine.

Na čo sa Allianz poistenie nevzťahuje

Aj keď väčšinu poistných udalostí v zahraničí máte poistením krytú, neznamená to, že sa môžete správať ľahkovážne. Allianz vám vzniknuté náklady nepreplatí napríklad v prípade, ak škodu spôsobíte hrubou nedbanlivosťou, úmyselne alebo proti právnym predpisom navštívenej krajiny. To platí aj v prípade, ak ste vznik škody mohli predpokladať.

Poistenie sa nevzťahuje takisto na škody vzniknuté v súvislosti s požitím narkotík a iných omamných alebo psychotropných látok. Vylúčené môžu byť aj náklady za škody v dôsledku duševných chorôb a porúch a zmien psychického stavu. Z vlastného vrecka budete musieť znášať aj náklady za škody vzniknuté v dôsledku pokusu o samovraždu alebo sebapoškodenia, ako aj ich následkov a komplikácií.

Vo výlukách Allianz cestovného poistenia sú aj škody spôsobené jadrovou energiou, ionizujúcim žiarením, kontamináciou rádioaktivitou, v dôsledku vojnových udalostí, vnútorných nepokojov, vzbúr, sabotážou alebo represívnych zásahov štátnych orgánov.

Výluky z poistenia liečebných nákladov

Pri akejkoľvek poistnej udalosti platí, aby ste kontaktovali Allianz asistenčné služby, ktoré vám poradia 24 hodín denne. Môže sa totiž stať, že náklady vynaložené bez súhlasu nemusia byť preplatené. To samozrejme neplatí pri bezodkladnej alebo urgentnej zdravotnej starostlivosti.

Allianz poistenie liečebných nákladov sa okrem spomenutých výluk nevzťahuje napríklad aj na náklady:

 • vopred plánovanej zdravotnej starostlivosti, hospitalizácie alebo operácie
 • za liečbu v kúpeľoch, sanatóriách, liečebniach a podobných zariadeniach v súvislosti s rehabilitačnými, liečebnými alebo fyzioterapeutickými procedúrami
 • súvisiace s kozmetickými zákrokmi alebo estetickými a plastickými operáciami
 • za vyšetrenie, ošetrenie alebo liečbu, ktoré nie sú bezprostredne nevyhnutné
 • na zakúpenie liekov na choroby známe už pred začiatkom cesty
 • na preventívne prehliadky a očkovanie vrátane nákladov vzniknutých v súvislosti s nevykonaným povinným očkovaním
 • spojené s liečbou chorôb a poúrazových stavov, ktoré boli známe už pri uzatváraní poistenia resp. začiatku cesty
 • na liečbu duševných ochorení, zmien psychického stavu, depresie, s výnimkou akútnych reaktívnych stavov vyvolaných objektívnou udalosťou
 • za zubné ošetrenie mimo akútnej bolesti, z dôvodu zanedbanej zubnej prevencie, zubnú hygienu
 • na zubné náhrady, korunky, mostíky, úpravy čeľustí, zubné strojčeky, liečbu paradentózy
 • na lieky bez lekárskeho predpisu, vitamíny, doplnkové výživné a posilňujúce preparáty, kozmetické prípravky
 • spôsobené ukončením tehotenstva, rizikovým tehotenstvom, z dôvodu tehotenstva po ukončení 26. týždňa, vrátane pôrodu a jeho komplikácií
 • na umelé oplodnenie, liečbu neplodnosti, tehotenské testy, antikoncepciu
 • liečbu abstinenčných prejavov pri závislosti na alkohole, drogách alebo iných omamných látkach
 • vzniknuté v súvislosti so sexuálne prenosnými chorobami, HIV, AIDS
 • za nadštandardné nemocničné služby

Vylúčené sú takisto náklady spojené s ošetrením a liečbou vedecky alebo lekársky neuznávanými na Slovensku ako aj vykonávanými blízkou osobou alebo osobou v rodinnom pomere. Poistenie nekryje ani náklady vzniknuté vedomým nedodržiavaním pokynov ošetrujúceho lekára a nepožitím alebo nesprávnym požitím predpísaných liekov.

S výlukami z Allianz cestovného poistenia sa môžete podrobne oboznámiť vo všeobecných poistných podmienkach, ktoré sú vám k dispozícii aj v rámci našej kalkulačky cestovného poistenia. Tá vám po zadaní základných parametrov zobrazí prehľadné porovnanie cestovného poistenia jednotlivých poisťovní vrátane doplnkových informácií k poisteniu.