Groupama PZP

Groupama PZP sa v súčasnosti už nepredáva. Od 1. 12. 2022 prebrala poisťovňa Union všetky existujúce poistné zmluvy povinného zmluvného poistenia poisťovne Groupama.

PZP si naďalej môžete uzatvoriť na zákonom stanovený alebo vyšší limit. Porovnanie jednotlivých poisťovní si môžete pozrieť priamo na našej stránke a vybrať si ten najlepší produkt.

Platnosť a výpoveď existujúceho poistenia Groupama PZP

Poistenie je platné na území členských štátov systému Zelenej karty. Groupama PZP začína dňom dohodnutým v poistnej zmluve a zaplatením poistného. Uzatvára sa na dobu neurčitú. Poistné je možné platiť ročne, polročne alebo štvrťročne.

Ak náhodou neviete, do kedy je vaše existujúce poistenie platné, overenie Groupama PZP môžete urobiť aj online na stránke Slovenskej kancelárie poisťovateľov. Po zadaní evidenčného čísla vám nástroj pre overenie zobrazí platnosť poistenia a do kedy poistka platí.

Pred uzatvorením poistky si pozrite aj rozsah a výluky z poistenia. Groupama PZP nekryje vaše auto. Nezabudnite preto aj na poistenie havárie prípadne finančnej straty, ktorá chráni hodnotu vášho auta pri totálnej škode. Ak cestujete autom do zahraničia, poobzerajte sa aj po vhodnom cestovnom poistení. Všetky uvedené poistenia môžete uzatvoriť online aj na našej stránke.

Poistenie môže zaniknúť podľa zákona alebo na základe poistných podmienok poisťovne. Výpoveď Groupama PZP musí byť písomná jednou zo zmluvných strán:

  • do dvoch mesiacov od uzatvorenia poistnej zmluvy s výpovednou lehotou osem dní
  • najmenej šesť týždňov pred koncom ročného poistného obdobia
  • do jedného mesiaca odo dňa oznámenia vzniku škodovej udalosti s výpovednou lehotou jeden mesiac