AXA celoročné cestovné poistenie

AXA celoročné cestovné poistenie sa uzatvára na dobu určitú, s platnosťou 365 dní. Ide o poistenie pre viacnásobné výjazdy do zahraničia, pričom kryje maximálne prvých 90 dní takejto cesty. V prípade poistenia celej rodiny získate zvýhodnenú cenu.

Tento typ poistenia sa vám oplatí v prípade, ak do zahraničia cestujete počas roka častejšie. Odpadne vám tým myslenie na cestovné poistenie pred každou cestou. AXA celoročné cestovné poistenie si môžete uzatvoriť v troch preddefinovaných balíkoch krytia, ktoré sa líšia rozsahom ako aj poistnými sumami. Súčasťou všetkých balíkov sú aj AXA asistenčné služby.

Limity poistného krytia sú totožné s tými, ktoré ponúka aj jednorazové cestovné poistenie. Základom poistenia je krytie liečebných nákladov. Ak nepotrebujete doplnkové pripoistenia a postačuje vám ich krytie do výšky 100 000 EUR, je pre vás určený balík AXA Reference. V prípade, že sa chcete poistiť aj na ďalšie riziká (úraz, batožina, zodpovednosť, právna ochrana), sú pre vás určené balíky AXA Komfort a Excelent. Rozdiel je najmä vo výške poistných súm. AXA Excelent obsahuje navyše aj poistenie ušlého zisku, domáceho maznáčika a cestovania lietadlom.

Ku všetkým trom balíkom si môžete prikúpiť AXA poistenie storna a ďalšie doplnkové pripoistenia (rizikových športov, práce, štúdia, požičaného vozidla, autoasistencie, chronických ochorení a poistenie drink povolený).

Poistenie vznikne zaplatením poistného, ktoré musí byť uhradené pred dňom začiatku poistenia. Platí iba v prípade, ak ho uzatvoríte pred odjazdom zo Slovenska. Ak budete mať záujem o predĺženie poistenia, stačí zaplatiť poistné na ďalší rok. AXA celoročné cestovné poistenie si môžete uzatvoriť aj prostredníctvom našej online kalkulačky, ktorá vám zobrazí prehľadné porovnanie cestovného poistenia viacerých poisťovní na jednom mieste.

Zložky AXA celoročného poistenia

Liečebné náklady

AXA poistenie liečebných nákladov sa vzťahuje na úhradu nákladov za zdravotnú starostlivosť pri náhlom akútnom ochorení alebo úraze, ktoré vyžaduje nutné a neodkladné liečenie. Kryje nevyhnutné, bezodkladné a účelne vynaložené náklady na liečenie alebo ošetrenie vrátane súvisiacich diagnostických postupov. Balík Reference ich kryje do výšky 100 000 EUR, Komfort do 200 000 EUR a Excelent do 20 mil. EUR. Čiastkové limity sú pre akútne zubné ošetrenie a ubytovanie sprevádzajúcej osoby.

Úraz

Úrazy, ktorých dôsledkom sú trvalé následky alebo smrť poistenej osoby, kryje AXA úrazové poistenie. Trvalé následky sú v balíku Komfort kryté do výšky 20 000 EUR, v balíku Excelent do 40 000 EUR. Poistná suma pre smrť v dôsledku úrazu je v polovičnej výške.

Zodpovednosť

Pre prípad spôsobenia škody niekomu inému na zdraví alebo majetku sa uzatvára AXA poistenie zodpovednosti. Balík Komfort kryje škody na majetku do výšky 20 000 EUR a škody na zdraví do 40 000 EUR. Balík Excelent kryje uvedené škody do 125 000 EUR resp. 250 000 EUR. Navyše zahŕňa aj poistenie následných škôd (ušlý zisk) vo výške 35 000 EUR.

Batožina

AXA poistenie batožiny sa vzťahuje na jej poškodenie, zničenie alebo odcudzenie pri živelnej udalosti, dopravnej nehode, úraze, krádeži vlámaním alebo lúpeži. Balík Komfort ju kryje do celkovej sumy 750 EUR, Excelent do 1 500 EUR. Limit na jednu vec, elektroniku a športové potreby je polovičný. Súčasťou je aj poistenie straty alebo odcudzenia osobných dokladov (160 EUR).

Právna ochrana

Poistenie právnej ochrany sa vzťahuje na pomoc v prípade, ak je vám v zahraničí spôsobená ujma porušením právnych predpisov alebo povinností tretej osoby, prípadne ak ste po dopravnej nehode obvinený z priestupku alebo trestného činu z nedbanlivosti. V balíku Komfort je poistná suma 800 EUR, v balíku Excelent 4 000 EUR.

Ostatné

Balík Excelent navyše obsahuje aj poistenie domácich maznáčikov (veterinárne ošetrenie a doprava – 800 EUR, zodpovednosť zvieraťa za spôsobené škody) a poistenie cestovania lietadlom (oneskorenie dodania batožiny – 200 EUR, oneskorenie / zrušenie odletu – 20 EUR / hod., max. 360 EUR).