AXA poistenie liečebných nákladov

AXA poistenie liečebných nákladov je základnou zložkou cestovného poistenia do zahraničia. AXA cestovné poistenie kryje liečebné náklady od 100 000 EUR pri základnom balíku poistenia (Reference) až do 20 mil. EUR pri najkomplexnejšom (Excelent).

Poistenie liečebných nákladov v zahraničí sa vzťahuje na úhradu nákladov za zdravotnú starostlivosť pri náhlom akútnom ochorení alebo úraze, ktoré vyžaduje nutné a neodkladné liečenie. Poistenie kryje nevyhnutné, bezodkladné a účelne vynaložené náklady na liečenie alebo ošetrenie vrátane súvisiacich diagnostických postupov.

Samostatné poistenie liečebných nákladov má limit poistného plnenia 100 000 EUR. V kombinácii s poistením úrazu, batožiny a zodpovednosti za škodu je poistná suma pre liečebné náklady 200 000 EUR. Najvyšší balík krytia má limit poistného plnenia 20 mil. EUR. Uvedené limity poistného plnenia platia aj pre jednorazové aj ročné poistenie s opakovanými výjazdmi.

AXA poistenie liečebných nákladov si môžete uzatvoriť aj na našej stránke v online kalkulačke cestovného poistenia. Po zadaní základných parametrov cesty vám kalkulačka zobrazí porovnanie cestovného poistenia viacerých poisťovní na jednom mieste a môžete si vybrať pre vás to najlepšie. Na stránke ho môžete priamo aj zaplatiť na účet poisťovne.

Limity poistného plnenia

Jednotlivé balíky majú stanovené celkové limity poistného krytia. Zásah horskej služby, repatriácia a transporty a doprava sprevádzajúcej osoby máte kryté do skutočne vynaložených nákladov, maximálne do výšky celkového limitu. Zubné ošetrenie a ubytovanie sprevádzajúcej osoby majú stanovené čiastkové limity.

(v EUR) Excelent Komfort Reference
liečebné náklady 20 000 000 200 000 100 000
zubné ošetrenie 500 400 200
ubytovanie sprevádzajúcej osoby (max. 10 nocí) 200 / noc 150 / noc 100 / noc
terorizmus 200 000 100 000

Rozsah krytia

AXA poistenie liečebných nákladov zahŕňa:

 • nevyhnutné lekárske ošetrenie a vyšetrenie potrebné ku stanoveniu diagnózy a liečebného postupu
 • hospitalizáciu vo viaclôžkovej izbe so štandardným vybavením a štandardnou lekárskou starostlivosťou vrátane nemocničnej stravy
 • lekárom predpísané lieky
 • základné ošetrenie zubným lekárom pri akútnych bolestivých stavoch zubov
 • zásah horskej služby
 • prepravu do najbližšieho vhodného zdravotníckeho zariadenia prípadne iného špecializovaného zdravotníckeho zariadenia, ak to zdravotný stav vyžaduje, prepravu späť do miesta pobytu
 • repatriáciu do SR, v prípade potreby vrátane sprievodu zdravotníka
 • stravu a ubytovanie na nevyhnutnú dobu v prípade, ak už nie je potrebná hospitalizácia a zároveň nie je možné pokračovať v pôvodnej ceste ani nie je možná repatriácia
 • prepravu telesných pozostatkov do SR a ostatné súvisiace náklady
 • prepravu a ubytovanie rodinného príslušníka pri hospitalizácii dlhšej ako 10 dní
 • ubytovanie dospelej spolucestujúcej osoby v mieste hospitalizácie neplnoletej osoby

V prípade uzatvorenia doplnkového poistenia chronického ochorenia vám AXA cestovné poistenie hradí aj náklady za náhle zhoršenie chronického ochorenia ohrozujúceho život alebo zdravie vyžadujúce nutné a neodkladné liečenie k stabilizácii zdravotného stavu.

Čo AXA poistenie liečebných nákladov nekryje

Pri uzatváraní poistenia si pozrite aj výluky z poistenia. Okrem základných výluk cestovného poistenia AXA poistenie liečebných nákladov nekryje napríklad prípady:

 • súvisiace s komplikáciami alebo liečbou úrazov a ochorení, ktoré nie sú súčasťou poistenia
 • keď liečebná starostlivosť súvisí s ošetrením úrazov alebo ochorení, ktoré existovali v priebehu 12 predošlých mesiacov pred začiatkom poistenia alebo nastali na území Slovenska pred odchodom
 • ak poistená osoba odmietne poisťovňou navrhované ošetrenie, vyšetrenie alebo repatriáciu
 • keď je lekárska starostlivosť odkladná a môže byť poskytnutá až po návrate
 • komplikácií spôsobených porušením liečebného režimu alebo v rozpore s odporučením lekára
 • liečby blízkou osobou alebo osobou bez zodpovedajúcej kvalifikácie
 • liečebných úkonov mimo zdravotnícke zariadenie alebo metódami vedecky neuznávanými na Slovensku
 • nákazlivých pohlavných chorôb
 • vyšetrenia k zisteniu tehotenstva, ukončenia tehotenstva, akékoľvek komplikácie po 26. týždni tehotenstva alebo rizikového tehotenstva, pôrodu, liečby neplodnosti, umelého oplodnenia, nákladov spojených s antikoncepciou a hormonálnou liečbou
 • nákladov na neakútne ošetrenie zubov, zubné náhrady, korunky, úpravy čeľustí, zubné strojčeky, mostíky, odstránenie zubného kameňa alebo povlaku, liečba paradentózy
 • očkovania alebo následkov nepodrobenia sa povinnému očkovaniu
 • vyplývajúce zo zanedbanej starostlivosti
 • rehabilitácie, kúpeľnej a fyzikálnej liečby, starostlivosti v liečebných ústavoch, preventívne prehliadky, kontrolné vyšetrenia
 • chyropraktických výkonov, výcvikové terapie, kozmetické zákroky, estetické a plastické operácie
 • zakúpenia liekov bez lekárskeho predpisu, podporných liekov, vitamínových preparátov a doplnkov stravy
 • zhotovenia a opravy ortopedických alebo zubných protéz, okuliarov, kontaktných šošoviek, načúvacích prístrojov
 • nadštandardnej zdravotnej starostlivosti a služieb