Union asistenčné služby

Poisťovňa Union poskytuje asistenčné služby 24 hodín denne, 7 dní v týždni. Union kontakt zo Slovenska aj zo zahraničia na tel. čísle +420 2 9633 9644. Union infolinka je k dispozícii v pracovné dni vo vyhradených hodinách.

Union kontakt zo Slovenska zo zahraničia
Union PZP kontakt +420 2 9633 9644 +420 2 9633 9644
Kontakt pri cestovnom poistení +420 2 9633 9644
Union infolinka (pracovné dni od 7:30 do 18:00) 0850 003 333 +421 2 2081 1811
Poistná udalosť Union 0850 003 333 +421 2 2081 1811

Union PZP asistenčné služby

Základné Union asistenčné služby (Klasik) sú súčasťou Union PZP. Prikúpiť si však môžete aj rozšírené asistenčné služby Extra s vyššími limitmi a väčším rozsahom služieb. Union v rámci základných asistenčných služieb Klasik uhradí náklady do výšky maximálne 150 EUR kumulatívne (250 EUR v zahraničí).

Základné asistenčné služby pri dopravnej nehode

Pri dopravnej nehode, následkom ktorej je vozidlo nepojazdné, má poistená osoba nárok na:

 • servisný výjazd na opravu vozidla na mieste (náklady servisného technika do výšky 70 EUR hradí poisťovňa, náhradné diely ale hradí poistený)
 • ak nie je oprava možná na mieste, odtiahnutie vozidla do najbližšieho servisu, maximálne 50 km, maximálne do sumy 150 EUR (250 EUR v zahraničí)
 • uskladnenie vozidla maximálne na 3 dni
 • ubytovanie na jednu noc do výšky 50 EUR/osobu
 • úhradu nákladov na spiatočnú cestu vlakom alebo autobusom (zo zahraničia aj lietadlom) do miesta trvalého bydliska alebo pokračovanie v ceste do cieľa do výšky 150 EUR (250 EUR v zahraničí)
 • požičanie náhradného vozidla na maximálne 3 dni
 • úhradu nákladov na zošrotovanie vozidla do výšky 150 EUR (250 EUR v zahraničí)

Základné asistenčné služby pri poruche a krádeži

V prípade nepojazdnosti vozidla z dôvodu poruchy, poisťovňa zabezpečí:

 • servisný výjazd na opravu vozidla na mieste (náklady servisného technika do výšky 70 EUR hradí poisťovňa, náhradné diely hradí poistený)
 • ak nie je oprava možná na mieste, odtiahnutie vozidla do najbližšieho servisu, maximálne do sumy 100 EUR

V prípade krádeže vozidla, ktorá je riadne nahlásená polícii, poisťovňa v rámci asistenčných služieb na Slovensku zorganizuje požičanie náhradného vozidla maximálne však na 3 dni. V prípade krádeže auta v zahraničí asistenčné služby zahŕňajú ubytovanie na 2 noci, maximálne však do výšky 250 EUR alebo cestu do miesta trvalého bydliska do výšky 250 EUR.

Ostatné služby základnej asistencie

Union asistenčné služby poskytujú aj:

 • zorganizovanie otvorenia dverí prípadne výmeny zámky alebo odtiahnutie do servisu v prípade straty kľúčov alebo ich zabuchnutia vo vnútri, náklady znáša poistený
 • v prípade nedostatku paliva alebo jeho zámeny zorganizovanie dodania paliva na miesto, resp. odtiahnutie do servisu a odčerpanie paliva z nádrže, náklady hradí poistený
 • výmena pneumatiky na mieste alebo odtiahnutie do servisu pri defekte do výšky 70 EUR
 • v prípade vybitej batérie výjazd servisného technika s preplatením nákladov do výšky 70 EUR, maximálne 2x ročne
 • ak je vozidlo v zahraničí nepojazdné viac ako 7 dní zorganizovanie vyzdvihnutia vozidla alebo jeho odtiahnutie do miesta trvalého bydliska, maximálne do výšky 250 EUR

Rozšírené asistenčné služby Extra

V rámci rozšírených asistenčných služieb ponúka poisťovňa vyššie limity plnenia.

Pri poruche vozidla poisťovňa navyše oproti základným asistenčným službám zabezpečí:

 • úschovu nepojazdného vozidla maximálne na 3 dni
 • ubytovanie na dve noci do výšky 50 EUR/osobu/noc
 • nákup náhradných dielov a ich doručenie do výšky 200 EUR, cenu náhradných dielov hradí poistený
 • požičanie náhradného vozidla, náklady hradí poistený

V prípade krádeže vozidla poisťovňa navyše zabezpečí:

 • ubytovanie na dve noci do výšky 50 EUR/osobu/noc
 • spiatočnú cestu vlakom alebo autobusom (zo zahraničia aj lietadlom) do miesta trvalého bydliska alebo pokračovanie v ceste do cieľa
 • v zahraničí požičanie náhradného vozidla maximálne na 3 dni

Pri dopravnej nehode alebo poruche má poistená osoba nárok na poskytnutie finančnej hotovosti na opravu vozidla alebo návrat do miesta trvalého bydliska v požadovanej mene. Podmienkou ale je, že tretia osoba uhradí požadovaný finančný obnos asistenčnej službe alebo poisťovni.

Union asistenčné služby v havarijnom poistení

Union havarijné poistenie ponúka základné asistenčné služby Basic. Prikúpiť si môžete služby Premium s vyššími limitmi. Kumulatívny limit pri asistenčných službách Basic je 250 EUR (650 EUR v zahraničí) a pri verzii Premium 350 EUR (850 EUR v zahraničí).

Asistenčné služby pri dopravnej nehode

Pri dopravnej nehode má v prípade nepojazdnosti vozidla poistená osoba nárok na:

 • opravu vozidla na mieste do výšky 120 EUR (170 EUR pri Premium), náhradné diely hradí poistený
 • ak nie je oprava možná na mieste, odtiahnutie vozidla do najbližšieho servisu, maximálne 60 km (70 km pri Premium), zo zahraničia do najbližšieho servisu na Slovensku
 • uskladnenie vozidla maximálne na 3 dni
 • ubytovanie na jednu noc do výšky 50 EUR/osobu (2 noci v zahraničí)
 • úhradu nákladov na spiatočnú cestu vlakom alebo autobusom (zo zahraničia aj lietadlom) do miesta trvalého bydliska alebo pokračovanie v ceste do cieľa
 • požičanie náhradného vozidla na maximálne 3 dni
 • úhradu nákladov na zošrotovanie vozidla

Asistenčné služby pri poruche alebo krádeži

V prípade poruchy vozidla Union asistenčné služby pomôžu pri:

 • oprave vozidla na mieste do výšky 75 EUR (100 EUR pri Premium), náhradné diely hradí poistený
 • ak nie je oprava možná na mieste, odtiahnutie vozidla do najbližšieho servisu, maximálne 60 km (70 km pri Premium), maximálne do výšky 150 EUR (200 EUR pri Premium)

Pri krádeži vozidla, ktorá je riadne nahlásená polícii, poisťovňa zorganizuje a uhradí požičanie náhradného vozidla, maximálne však na 3 dni. V prípade krádeže auta v zahraničí asistenčné služby zahŕňajú ubytovanie na 2 noci alebo cestu do miesta trvalého bydliska.

Ostatné služby

Union asistenčné služby poskytujú aj:

 • zorganizovanie otvorenia dverí prípadne výmeny zámky alebo odtiahnutie do servisu v prípade straty kľúčov alebo ich zabuchnutia vo vnútri, náklady znáša poistený (pri Premium poisťovňa uhradí 50 EUR, v zahraničí 80 EUR)
 • v prípade nedostatku paliva alebo jeho zámeny zorganizovanie dodania paliva na miesto, resp. odtiahnutie do servisu a odčerpanie paliva z nádrže, náklady hradí poistený
 • výmena pneumatiky na mieste alebo odtiahnutie do servisu pri defekte do výšky 70 EUR (pri Premium v zahraničí do 120 EUR)
 • v prípade vybitej batérie výjazd servisného technika s preplatením nákladov do výšky 70 EUR (pri Premium v zahraničí do 120 EUR)
 • ak je vozidlo v zahraničí nepojazdné viac ako 7 dní zorganizovanie vyzdvihnutia vozidla alebo jeho odtiahnutie do miesta trvalého bydliska
 • pri dopravnej nehode alebo poruche má poistená osoba nárok na poskytnutie finančnej hotovosti do výšky 1 000 EUR za predpokladu, že tretia osoba uhradí požadovaný finančný obnos asistenčnej službe alebo poisťovni

Union asistenčné služby pri cestovnom poistení

Union cestovné poistenie poskytuje asistenčné služby na čísle +420 2 9633 9644. Súčasťou je asistencia pri liečebných nákladoch, vybavovaní nových cestovných dokladov a pri záchrannej činnosti.

Liečebné náklady

Pre poistenie liečebných nákladov máte právo na nasledovné asistenčné služby:

 • informovanie, prípadne výber vhodného zdravotníckeho zariadenia, na ktoré sa obrátiť
 • zabezpečenie prevozu do zvoleného zdravotníckeho zariadenia v prípade nutnosti hospitalizácie
 • zabezpečenie ošetrenia lekárom
 • informovanie zdravotníckeho zariadenia o spôsobe platenia nákladov za poskytnutú zdravotnú starostlivosť
 • priebežné informovanie o zdravotnom stave a kontrolovanie spôsobu a priebehu liečby pri hospitalizácii
 • v prípade potreby pri hospitalizácii prevoz do vhodnejšieho zdravotníckeho zariadenia
 • zabezpečenie prepravy späť do vlasti (v rámci EU), ak vzhľadom na zdravotný stav nebudete môcť použiť pôvodne plánovaný dopravný prostriedok
 • v prípade smrti poistenej osoby jej prevoz do miesta pohrebu (v rámci EU)

Cestovné doklady

V rámci poistenia cestovných dokladov máte pri ocitnutí sa v ťažkej situácii právo na informovanie o adrese najbližšieho zastupiteľstva, na ktoré sa môžete obrátiť v prípade potreby vystavenia náhradného cestovného dokladu.

Záchranná činnosť

Pri poistení záchrannej činnosti máte pri ocitnutí sa v tiesňovej situácii právo na informovanie o organizácii zabezpečujúcej záchrannú činnosť a zabezpečenie vykonania záchrannej činnosti. Union asistenčná služba bude zároveň vykonávateľa záchrannej činnosti informovať o spôsobe platenia nákladov za poskytnutú záchrannú činnosť.

Za tiesňovú situáciu sa považuje zablúdenie a uviaznutie v ťažkom teréne, ľahké zranenie, úraz alebo únava, vážne zranenie alebo úraz s neschopnosťou ďalšej chôdze, pád lavíny alebo nezvestnosť.

Zodpovednosť za škodu

Pre poistenie zodpovednosti za škodu máte pri ocitnutí sa v ťažkej situácii právo na poskytnutie kontaktu na advokáta, ktorý vás môže zastupovať v priestupkovom alebo trestnom konaní pred príslušným orgánom pre priestupok alebo trestný čin z nedbanlivosti.

Nepojazdné vozidlo

V rámci poistenia asistenčných služieb pre nepojazdné vozidlo sú k dispozícii Union asistenčné služby pri:

 • nehode, poruche alebo krádeži vozidla (oprava, odťah, úschova, zošrotovanie, náhradné vozidlo, ubytovanie, cestovné náklady)
 • strate kľúčov alebo ich zavretí vo vozidle
 • nedostatku alebo zámene paliva
 • defekte pneumatík
 • vybitej batérii
 • finančnej tiesni

Nepojazdný bicykel

Pri poistení asistenčných služieb pre nepojazdný bicykel má poistený v prípade nehody, poruchy alebo krádeže nárok na prepravu do najbližšieho cykloservisu, miesta ubytovania alebo trvalého bydliska, úschovu nepojazdného bicykla alebo zapožičanie náhradného bicykla. Asistencia je k dispozícii aj pre prípad defektu alebo v prípade zdravotných komplikácií. Ak používate elektrobicykel a vybije sa vám batéria, Union asistenčné služby vám pomôžu pri preprave k najbližšiemu miestu pre jej dobitie.

Predčasný návrat a nečerpané služby

V rámci poistenia predčasného návratu máte pri ocitnutí sa v ťažkej situácii právo na zabezpečenie prepravy späť do vlasti, ak nebudete môcť použiť pôvodne plánovaný dopravný prostriedok.