Union PZP

Union poisťovňa ponúka PZP v dvoch variantoch (Optimum a Excelent). Obidva kryjú škody na zdraví a náhrady dávok do výšky 5,3 mil. EUR. Škody na majetku, náklady právneho zastúpenia a ušlý zisk kryje Union Optimum do výšky 1,1 mil. EUR a Union Excelent do výšky 5,0 mil. EUR. Súčasťou poistenia sú aj základné Union asistenčné služby.

PZP Union si môžete rozšíriť o doplnkové poistenie:

Platnosť a zánik PZP Union

Union PZP platí na území členských štátov Európskej únie a ďalších štátov zapojených do systému Zelenej karty. Poistenie zrážky so zverou platí na území Slovenskej republiky. Ostatné doplnkové poistenia platia na geografickom území Európy.

PZP Union začína dňom uvedeným v poistnej zmluve. Uzatvára sa na dobu neurčitú. Poistné (cenu za poistenie) môžete platiť ročne, polročne alebo štvrťročne. Je splatné ku dňu začiatku poistenia pripísaním na účet poisťovne.

Ak neviete, do kedy je vaše existujúce poistenie platné, Union PZP overenie môžete urobiť aj online na stránke Slovenskej kancelárie poisťovateľov. Po zadaní evidenčného čísla vám nástroj pre overenie zobrazí platnosť poistenia a do kedy je poistka platná.

Zrušenie Union PZP môže byť na základe podmienok podľa zákona alebo poistných podmienok poisťovne. Výpoveď musí byť písomná, jednou zo zmluvných strán:

  • do dvoch mesiacov od uzatvorenia poistnej zmluvy s výpovednou lehotou osem dní
  • najmenej šesť týždňov pred koncom ročného poistného obdobia
  • do jedného mesiaca odo dňa oznámenia vzniku škodovej udalosti s výpovednou lehotou jeden mesiac

Poistenie zanikne tiež v prípade, ak poistné nebolo zaplatené do 45 dní od dátumu jeho splatnosti.

Union PZP nezabezpečuje poistenie vášho auta. Myslite preto aj na poistenie havárie prípadne finančnej straty, ktorá chráni hodnotu vášho auta pri totálnej škode. Ak cestujete autom do zahraničia, poobzerajte sa aj po vhodnom cestovnom poistení. Všetky uvedené poistenia môžete uzatvoriť online aj na našej stránke.

Zložky Union PZP

K základnému Union PZP si môžete prikúpiť aj doplnkové pripoistenia, a to pre prípad krádeže auta, živelnej udalosti, zrážky so zverou, úrazu, rozbitia skiel a poistenie občianskej zodpovednosti.

Krádež auta

Union poistenie krádeže auta sa vzťahuje na odcudzenie vozidla vrátane jeho štandardnej a doplnkovej výbavy a neoprávnené používanie vozidla. Doplnková výbava musí byť osobitne dojednaná v poistnej zmluve.

Union PZP s poistením krádeže auta platí na geografickom území Európy a uzatvára sa na poistnú sumu 6 000 EUR pri spoluúčasti 10 %. Do vykonania vstupnej obhliadky poisteného auta je spoluúčasť vo výške 100 %. Ročné poistné je vo výške 25,92 EUR.

Poistenie sa nevzťahuje na mobilné telefóny, rádiostanice, odnímateľné navigácie, nosiče dát, výpočtovú a audiovizuálnu techniku a uloženú batožinu. Poistené takisto nie sú pohonné hmoty v palivovej nádrži. Poistené nie sú ani následné škody vzniknuté s nemožnosťou užívania poisteného predmetu.

Pre poistenie proti krádeži musí byť poistené auto vybavené aspoň jedným z nasledujúcich zabezpečovacích zariadení: imobilizér, mechanické zabezpečenie, alarm s blokovaním funkcií, VIN PRINT, vyhľadávací satelitný sytém.

Živelná udalosť

Union PZP s poistením živelnej udalosti kryje poškodenie, zničenie alebo stratu vozidla v dôsledku živelnej udalosti. Poistenie sa vzťahuje aj na štandardnú a doplnkovú výbavu vozidla. Doplnková výbava musí byť osobitne dojednaná v poistnej zmluve.

Poistenie platí na geografickom území Európy a uzatvára sa na poistnú sumu 2 500 EUR. Spoluúčasť je vo výške 10 % z poistného plnenia. Do vykonania predpísanej vstupnej obhliadky je spoluúčasť vo výške 90 %. Ročné poistné je vo výške 12,96 EUR.

Živelnou udalosťou môže byť úder blesku, zosuv kamenia alebo pôdy, zrútenie skál, lavína, tlak snehu, krupobitie, povodeň alebo záplava, víchrica (rýchlosť vetra vyššia ako 75 km/h), zemetrasenie, pád alebo náraz predmetov, požiar, výbuch.

Zver

K PZP Union si môžete prikúpiť aj poistenie stretu so zverou. Vzťahuje sa na poškodenie alebo zničenie vozidla vrátane jeho štandardnej a doplnkovej výbavy. Poistenie platí na území Slovenskej republiky a môžete ho uzatvoriť na poistnú sumu 2 500 EUR, 5 000 EUR alebo 7 500 EUR pri spoluúčasti 10 %. Do vykonania vstupnej obhliadky poisteného vozidla je výška spoluúčasti 90 %. Výška poistného je podľa zvolenej poistnej sumy 37,32 EUR, 49,68 EUR alebo 60,60 EUR.

Sklo

Súčasťou vášho Union PZP môže byť aj poistenie čelného skla, ktoré sa vzťahuje na čelné sklo a ostatné zasklenie vozidla pre prípad poškodenia alebo zničenia náhodnou udalosťou. Poistenie platí na geografickom území Európy a vybrať si môžete z poistnej sumy 200 EUR (za 36,84 EUR ročne), 300 EUR (za 51,60 EUR ročne) alebo 550 EUR (za 73,80 EUR ročne). Spoluúčasť je vo výške 10 %. Do vykonania vstupnej obhliadky poisteného vozidla je výška spoluúčasti 90 %.

Úraz

Union úrazové poistenie vodiča alebo celej posádky sa vzťahuje na trvalé následky úrazu a smrť následkom úrazu. Súčasťou poistenia je aj denné odškodné v prípade hospitalizácie. Poistenie je na sumu 10 000 EUR pre každú poistenú osobu. Denné odškodné počas hospitalizácie je 20 EUR na deň a osobu. Odškodné pri hospitalizácii je platené maximálne za 60 dní. Union úrazové poistenie je bez spoluúčasti.

Pri uzatváraní poistenia si môžete zvoliť, či chcete poistiť proti úrazu iba vodiča alebo aj spolucestujúce osoby. V prvom prípade je poistné vo výške 23,40 EUR na rok, pre celú posádku je poistné vo výške 44,52 EUR na rok. Platí, že maximálny počet poistených osôb je zhodný s počtom sedadiel podľa technického preukazu vozidla.

Poistenie platí na geografickom území Európy. Začiatok a koniec poistenia je totožný so začiatkom a koncom Union PZP.

Zodpovednosť

Union poistenie občianskej zodpovednosti kryje napríklad škody, ktoré vznikli pri bežnej činnosti, rekreačnom športe, domácimi zvieratami a podobne. Poistenie je možné uzavrieť iba na fyzickú osobu. Vzťahuje sa na držiteľa motorového vozidla a členov jeho domácnosti. V rámci poistenia poisťovňa pri poistnej udalosti uhradí do výšky limitu škody na zdraví, majetku, následnú majetkovú škodu vrátane ušlého zisku v súvislosti so škodou na zdraví alebo veci a podobne.

Poistná suma je 50 000 EUR. Cennosti, predmety historickej a kultúrnej hodnoty, umelecké predmety, starožitnosti a zbierky majú limit poistného plnenia 500 EUR. Škoda na finančnej hotovosti je krytá do výšky 200 EUR. Náklady na advokáta a znalca sú poistené do výšky 2 000 EUR a kaucia, prípadne iná finančná zábezpeka do výšky 3 000 EUR. Spoluúčasť pri poistení je 50 EUR. Poistenie platí na geografickom území Európy a stojí 9,96 EUR ročne.