Union poistenie na hory

Union poistenie na hory si môžete uzatvoriť ako krátkodobé alebo celoročné. Ide o cestovné poistenie pre územie Slovenska. Základom poistenia je krytie nákladov spojených s výkonom záchrannej činnosti a pátraním Horskej záchrannej služby (HZS). Týka sa nákladov za vyhľadávanie, vyslobodzovanie, poskytnutie prvej pomoci, prepravu do zdravotníckeho zariadenia prípadne prevoz telesných pozostatkov.

Poistenie na hory sa uzatvára pre územie Slovenska a platí v oblastiach, kde Horská záchranná služba pôsobí, teda pre Belianske Tatry, Kremnické vrchy, Kysuckú vrchovinu, Kysucké Beskydy, Malú Fatru, Moravsko-sliezske Beskydy, Nízke Tatry, Pieniny, Stredné Beskydy, Slovenský raj, Veľkú Fatru, Vysoké Tatry a Západné Tatry. Ak si chcete uzatvoriť poistenie záchrannej činnosti mimo územia Slovenska, pozrite si Union cestovné poistenie do zahraničia.

Krátkodobé poistenie kryje náklady HZS do výšky 50 000 EUR, ročné do výšky 20 000 EUR. Základné Union poistenie na hory si môžete doplnkovo rozšíriť o poistenie batožiny, úrazu, všeobecnej zodpovednosti a storna. Pri krátkodobom poistení si môžete prikúpiť aj poistenie dovolenkovej domácnosti alebo pri cykloturistike aj asistenciu pre nepojazdný bicykel.

Ako uzatvorím Union poistenie na hory online?

Poistenie je určené pre osoby staršie ako 18 rokov. Mladšie osoby toto poistenie nepotrebujú, kryté sú zo zákona. Uzatvoriť si ho môžete aj prostredníctvom našej stránky, kde vám po zadaní základných parametrov vypočítame cenu za Union poistenie na hory a porovnáme ho s ostatnými poisťovňami na jednom mieste.

Porovnanie poistenia na hory je prehľadné a rýchle a priamo na stránke ho môžete aj zaplatiť na účet poisťovne. Ak ste zároveň poistencom Union zdravotnej poisťovne, krátkodobé poistenie môžete získať s dodatočnou zľavou 30 %.

Pripoistenia pre Union poistenie na hory

Základné poistenie si môžete rozšíriť o množstvo doplnkových pripoistení. Najčastejšími sú poistenie batožiny, úrazu a zodpovednosti, prikúpiť si môžete aj storno poistenie za vopred zaplatené cestovné služby. Krátkodobé poistenie si môžete rozšíriť aj o poistenie dovolenkovej domácnosti a asistencie pre bicykel.

Storno

Union storno zájazdu si môžete prikúpiť aj pre krátkodobé aj celoročné Union poistenie na hory. Využijete ho v prípade, ak na vopred zaplatenú cestovnú službu nemôžete nastúpiť. Uzatvoriť ho musíte najneskôr 2 pracovné dni po zakúpení služby, v opačnom prípade začne platiť až 15 dní po uzatvorení zmluvy.

Pri krátkodobom poistení je poistná suma 10 000 EUR na osobu, pri ročnom 1 000 EUR. Uzatvoriť ho môžete bez spoluúčasti alebo so spoluúčasťou 20 %. Súčasťou ročného poistenia je aj poistenie nevyužitej dovolenky (1 000 EUR) a predčasného návratu (500 EUR).

Dôvodom storna môže byť napríklad:

 • akútna choroba, úraz, hospitalizácia alebo smrť poisteného prípadne blízkej osoby
 • nedobrovoľná strata zamestnania a následná nezamestnanosť
 • podanie žiadosti o rozvod alebo zrušenie plánovanej svadby pri spoločnom využívaní zakúpenej služby
 • škoda na majetku následkom živelnej udalosti, vodou z vodovodných zariadení alebo spôsobená trestným činom
 • dopravná nehoda počas cesty, živelná udalosť, trestný čin alebo štrajk, ak nebolo možné v ceste pokračovať individuálnou dopravou

Batožina

Poistenie batožiny sa uzatvára pre prípad poškodenia, zničenia, straty alebo krádeže. Krátkodobé Union poistenie na hory vám umožní jej poistenie až do výšky 4 000 EUR, ročné na sumu 1 000 EUR. Uzatvára sa so spoluúčasťou 15 EUR, pričom maximálny limit na jednu vec je 350 EUR. Poistenie nekryje elektroniku a športové vybavenie.

Súčasťou je aj poistenie cestovných dokladov s poistným limitom 500 EUR pre krátkodobé a 350 EUR pre ročné poistenie.

Union poistenie na hory s poistením batožiny nekryje napríklad:

 • peniaze, šeky, vkladné knižky, cenné papiere, ceniny, známky, kľúče, telefónne a platobné karty, cestovné lístky
 • predmety umeleckej a historickej hodnoty, klenoty, hodinky, výrobky z drahých kovov a kameňov, perly
 • elektronické zariadenia a zbrane počas ich prevádzky alebo manipulácie s nimi
 • motorové a bezmotorové vozidlá, člny, lode a prostriedky určené na lietanie, drony, vodné bicykle a skútre
 • surfy, windsurfy, bicykle, lyže, snowboardy, sane, korčule, skateboardy, šarkany počas používania a manipulácie s nimi
 • vodičský preukaz, preukaz zdravotného poistenia, osobné listiny
 • profesionálne technické vybavenie pre výkon povolania
 • nosiče dát a záznamov s výnimkou kamier a fotoaparátov
 • zbrane s výnimkou loveckých zbraní
 • potraviny, výživové doplnky, vitamínové prípravky, lieky, tabakové výrobky, nápoje, alkohol

Úraz

Poistenie sa uzatvára pre prípad trvalých následkov úrazu a smrti v dôsledku úrazu. Krátkodobé Union poistenie na hory kryje trvalé následky do výšky 25 000 EUR a smrť do výšky 15 000 EUR. Ročné poistenie kryje trvalé následky do výšky 14 000 EUR a smrť úrazom do výšky 7 000 EUR. Poistenie je bez spoluúčasti.

Zodpovednosť

Poistenie zodpovednosti sa oplatí mať v prípade, ak niekomu inému neúmyselne spôsobíme škodu, či už na zdraví alebo majetku. Poistenie nekryje škody spôsobené prevádzkou motorového vozidla ani škody spôsobené zamestnávateľovi.

Krátkodobé Union poistenie na hory kryje škody na zdraví do výšky 300 000 EUR a škody na majetku do výšky 150 000 EUR. Celoročné poistenie kryje uvedené škody do výšky 100 000 EUR resp. 35 000 EUR. Krátkodobé poistenie navyše kryje aj následné finančné škody vrátane ušlého zisku.

Poistenie sa nevzťahuje na škody spôsobené napríklad:

 • úmyselným konaním
 • príbuzným v priamom rade, osobám žijúcim v spoločnej domácnosti
 • porušením povinností, stratou veci
 • na finančnej hotovosti, platobných kartách, vkladných a šekových knižkách, cenných papieroch, predmetoch umeleckej alebo historickej hodnoty, zbierkach a starožitnostiach
 • manipuláciou s nebezpečnými látkami, na životnom prostredí
 • pri výkone podnikateľskej alebo inej zárobkovej činnosti
 • pri použití alkoholu, návykových látok a podobne

Dovolenková domácnosť

Krátkodobé Union poistenie na hory si môžete rozšíriť aj o poistenie dovolenkovej domácnosti. Ide o poistenie hnuteľného majetku vo vlastníctve členov vašej domácnosti počas vašej dovolenky. Uzatvára sa na poistnú sumu 20 000 EUR, pričom maximálne plnenie za jeden predmet je 2 000 EUR. Poistné plnenie je so spoluúčasťou 30 EUR.

Maximálna dĺžka poistenia je 30 dní. Vzťahuje sa na požiar, úder blesku, výbuch, pád lietadla, víchricu, krupobitie, povodeň, záplavu, vodu z vodovodných zariadení, zosuv pôdy, zrútenie skál a zemín, zosuv alebo zrútenie lavín, tiaž snehu alebo námrazy, zemetrasenie, zadymenie, náraz vozidla, nadzvukovú vlnu, pád stromov, stožiarov a iných predmetov a odcudzenie.

Union poistenie na hory s pripoistením dovolenkovej domácnosti stanovuje maximálne limity pre nasledovné skupiny predmetov:

 • čierna a biela technika – 10 000 EUR
 • ostatné elektronické zariadenia – 4 000 EUR
 • športové potreby – 4 000 EUR
 • zbierky, predmety historickej, kultúrnej a umeleckej hodnoty – 2 000 EUR
 • cennosti – 2 000 EUR
 • finančná hotovosť – 400 EUR

Asistencia pre nepojazdný bicykel

Poistenie asistencie pre bicykel sa oplatí mať v prípade, ak sa v rámci Slovenska chystáte na cykloturistiku. Uzatvoriť si ho môžete len pre krátkodobé Union poistenie na hory na poistnú sumu 400 EUR. Pripoistenie využijete pri nehode, poruche alebo krádeži bicykla.

Asistenciu využijete v prípade:

 • prepravy nepojazdného bicykla do vzdialenosti 50 km s limitom 150 EUR
 • úschovy nepojazdného bicykla na maximálne 5 dní
 • zabezpečenia náhradného bicykla na maximálne 5 dní s limitom 150 EUR
 • opravy defektu do sumy 50 EUR
 • cesty po nepojazdný bicykel do sumy 50 EUR
 • vyhľadania najbližšieho miesta pre nabíjanie elektrobicykla a prepravy do sumy 50 EUR