Uniqa cestovné poistenie

Uniqa cestovné poistenie si môžete uzatvoriť v štyroch rôznych balíkoch (Basic, Plus, Komfort, Extra). Základom všetkých je krytie liečebných nákladov a poistenie právnej pomoci. Súčasťou poistenia sú aj Uniqa asistenčné služby.

Ak vám do zahraničia postačuje základné krytie, je pre vás určený Uniqa Basic. Vyššie balíky navyše obsahujú aj poistenie batožiny, úrazu, zodpovednosti za škodu, zmeškania dopravného prostriedku a oneskoreného návratu zo zahraničia. Uniqa cestovné poistenie v rámci balíkov Komfort a Extra ponúka aj poistenie prerušenia cesty a poistenie storna.

Cestovné poistenie si môžete uzatvoriť aj na našej stránke, kde vám prehľadne porovnáme produkty od poisťovní AXA, Allianz, Generali, Union a Wüstenrot.

Limity poistného plnenia pre Uniqa cestovné poistenie

(jednotlivec / rodina, v EUR) Uniqa Basic Uniqa Plus Uniqa Komfort Uniqa Extra
liečebné náklady 250 000 250 000 250 000 250 000
právna pomoc 2 000 2 000 2 000 6 000
trvalé následky úrazu 10 000 17 000 35 000
smrť následkom úrazu 10 000 17 000 35 000
škoda na majetku 200 000 200 000 200 000
škoda na zdraví 200 000 200 000 200 000
batožina 700 / 1 400 1 000 / 2 000 1 500 / 3 000
strata dokladov 340 / 680 340 / 680 400 / 800

Platnosť poistenia

Uniqa cestovné poistenie môžete uzatvoriť ako jednorazové (na 1 až 365 dní) alebo ročné. Jednorazové máte na výber s platnosťou pre Európu alebo celý svet. Uniqa ročné cestovné poistenie sa uzatvára iba pre celý svet, pričom poistenie platí prvých 45 (v rámci Európy 90) dní cesty.

Poistenie rodiny je určené pre dve dospelé osoby a 1 až 4 deti do 18 rokov. Uzatvára sa so zľavou vo výške 20 %, upravené sú v tomto prípade aj limity poistného krytia.

Cestovné poistenie Uniqa je určené pre osoby do veku 70 rokov, balík Extra a pri jednorazovom poistení aj balík Plus sú bez obmedzenia veku. Poistenie sa vzťahuje na turistické, študijné a služobné cesty nemanuálnej povahy.

Uniqa cestovné poistenie začína nultou hodinou dňa uvedeného v poistnej zmluve ako deň začiatku poistenia a končí 24. hodinou dňa uvedeného v zmluve ako deň konca poistenia. Ak je deň začiatku poistenia zhodný s dňom uzatvárania zmluvy, poistenie platí od hodiny uvedenej v návrhu poistnej zmluvy. V prípade, ak sa poisťovaná osoba nachádza mimo územia SR, poistenie platí až od 5. dňa po dni začiatku poistenia. Poistné musí byť uhradené k začiatku poistenia.

V prípade vzniku poistnej udalosti a následnej hospitalizácie sa poistenie predlžuje na potrebnú dobu pobytu v nemocnici, maximálne však o 60 dní.

Uniqa poistenie liečebných nákladov

Uniqa cestovné poistenie kryje preukázateľné liečebné náklady vzniknuté z dôvodu nevyhnutného lekárskeho ošetrenia, akútneho ochorenia alebo úrazu. Súčasťou poistenia je aj denná dávka počas hospitalizácie, maximálne po dobu 14 dní.

Liečebné náklady sú vo všetkých balíkoch aj pri jednorazovom aj ročnom poistení kryté do celkovej sumy 250 000 EUR. Niektoré náklady môžu mať čiastkové limity krytia, ako napríklad akútne ošetrenie zubov, ubytovanie blízkej osoby pri hospitalizácii alebo akútne stavy chronických alebo existujúcich ochorení. V prípade terorizmu sú ambulantné ošetrenie, hospitalizácia a súvisiace prevozy kryté do výšky 50 000 EUR.

(v EUR) Uniqa Basic Uniqa Plus Uniqa Komfort Uniqa Extra
liečebné náklady 250 000 250 000 250 000 250 000
akútne zubné ošetrenie 400 450 500 650
opatrovník a rodič hospitalizovaného dieťaťa 3 000 4 000 5 000 6 000
návšteva pri hospitalizácii nad 10 dní – nocľah 100 100 100 100
denná dávka pri hospitalizácii 18 18 18 20
terorizmus 50 000 50 000 50 000 50 000
akútne stavy chronických alebo existujúcich ochorení 20 000 20 000 20 000 20 000

Rozsah krytia

Uniqa cestovné poistenie v rámci poistenia liečebných nákladov kryje náklady na:

 • prepravu do najbližšieho zdravotníckeho zariadenia, repatriáciu
 • nevyhnutné ambulantné vyšetrenie a ošetrenie vrátane predpísaných liekov
 • hospitalizáciu v štandardnej lôžkovej izbe verejnoprávneho nemocničného zariadenia vrátane stravy a súvisiacej rehabilitácie a fyzikálnej liečby
 • akútne zubné ošetrenie
 • obstaranie alebo opravu v súvislosti s poistnou udalosťou poškodených, zničených alebo stratených dioptrických, ortopedických alebo protetických pomôcok
 • dopravu a ubytovanie (max. 5 nocí) jedného rodinného príslušníka pri viac ako 10 dňovej hospitalizácii
 • ubytovanie rodiča hospitalizovaného dieťaťa
 • opatrovníka v prípade nevyhnutnej starostlivosti (max. 30 dní)
 • prepravu nedostupných liekov alebo sér
 • návrat spolupoistenej osoby do vlasti pri predčasne ukončenom alebo predĺženom pobyte z dôvodu prepravy poisteného alebo hospitalizácie

Čo nemáte poistené

Pri uzatváraní zmluvy si pozrite aj výluky z poistenia, tzn. kedy poisťovňa liečebné náklady nehradí. Cestovné poistenie Uniqa nekryje napríklad:

 • následnú liečbu ochorení existujúcich pri uzatvorení poistenia
 • nedokončenú liečebnú starostlivosť
 • náklady, ktoré nie sú bezprostredne spojené so stanovením diagnózy
 • úmyselne spôsobené úrazy alebo akútne ochorenia vrátane pokusu o samovraždu, vplyvom alkoholu, návykových látok, nadmerným užitím liekov
 • preventívne prehliadky a očkovanie nesúvisiace s poistnou udalosťou
 • srdcové ochorenia, mozgovú porážku, epilepsiu, sklerózu multiplex, diabetes typu I. a nádorové ochorenia ak si vyžadovali 9 mesiacov pred poistnou udalosťou hospitalizáciu
 • plastické operácie, akupunktúru, akupresúru, fyzikálnu liečbu a pod.
 • plombovanie zubov, odstránenie zubného kameňa, liečbu paradentózy, zubné korunky, mostíky, náhradu zubov
 • lieky bez lekárskeho predpisu, výživové doplnky, probiotiká, lekársku kozmetiku
 • ochorenia vzniknuté nevykonaným povinným očkovaním
 • prenosné pohlavné choroby a choroby spôsobené vírusom HIV
 • komplikácie v tehotenstve po ukončení 26. týždňa tehotenstva vrátane pôrodu, ukončenie tehotenstva, preventívne prehliadky a kontrolné vyšetrenia
 • liečbu neplodnosti, umelé oplodnenie, antikoncepciu
 • psychické ochorenia a poruchy okrem akútnych reaktívnych stavov bez predchádzajúcej anamnézy

Uniqa poistenie zodpovednosti za škodu

Uniqa cestovné poistenie s poistením zodpovednosti za škodu sa uzatvára pre prípad náhodného a neúmyselného spôsobenia škody niekomu inému na jeho zdraví alebo majetku. V balíkoch Plus, Extra a Komfort sú kryté všetky škody do výšky 200 000 EUR aj pri krátkodobom aj ročnom cestovnom poistení.

Poisťovňa v rámci poistenia zodpovednosti uhradí aj náklady mimosúdneho prejednania nárokov, občianskeho súdneho konania o náhrade škody a za obhajobu v prípravnom a trestnom konaní.

Čo nemáte poistené

Pri uzatváraní zmluvy si pozrite aj výluky z poistenia, tzn. kedy poisťovňa vzniknuté náklady nehradí. Uniqa cestovné poistenie sa nevzťahuje napríklad na škody spôsobené:

 • prevádzkou motorových dopravných prostriedkov a bezmotorových vozidiel s výnimkou škôd spôsobených jazdou na bicykli
 • prevádzkovaním lietadiel a leteckých prístrojov
 • pri výkone povolania alebo podnikateľskej činnosti
 • úmyselne alebo hrubou nedbanlivosťou
 • sebe samému, osobe žijúcej v spoločnej domácnosti alebo právnickej osobe, v ktorej má poistená osoba majetkovú účasť alebo je štatutárnym orgánom
 • v priamej súvislosti s požitím alkoholu, omamných alebo nedovolených látok
 • nesplnením povinnosti odvrátiť hroziacu škodu alebo zamedziť zväčšeniu jej rozsahu
 • pri výkone poľovníctva alebo športovej streľbe
 • znečistením pôdy alebo vody a iné škody na životnom prostredí
 • zavlečením alebo rozšírením nákazlivej choroby
 • na prevzatých veciach s výnimkou nehnuteľných a pevne zabudovaných vecí ubytovacieho zariadenia
 • na veciach umeleckej, historickej alebo zberateľskej hodnoty, klenotoch
 • stratou alebo odcudzením osobných vecí
 • na protiprávne používaných veciach, veciach pri preprave
 • na veciach poškodených vplyvom pôsobenia teploty, plynov, pár, tekutín, vlhkosti
 • v dôsledku psychického ochorenia

Poistenie sa nevzťahuje na finančné škody, pokuty, sankčné náhrady a peňažné tresty ako aj na škody, ktorých príčiny vzniku nastali pred začiatkom poistenia.

Uniqa úrazové poistenie

Uniqa cestovné poistenie s pripoistením úrazu kryje trvalé následky úrazu a smrť v dôsledku úrazu. V prípade trvalých následkov sa poistné plnenie vypláca pri dosiahnutí minimálne 50 % trvalého poškodenia, maximálne však do výšky 100 %. Trvalé následky sa hodnotia po ich ustálení, najskôr po jednom, najneskôr po štyroch rokoch na základe oceňovacích tabuliek poisťovne.

V závislosti od zvoleného balíka kryje Uniqa cestovné poistenie úrazy do výšky 10 000 EUR (Plus), 17 000 EUR (Komfort) alebo 35 000 EUR (Extra). Poistné sumy sú zhodné aj pre krátkodobé aj ročné poistenie.

Podľa toho, aký vplyv malo konanie poisteného na poistnú udalosť, môže poisťovňa poistné plnenie primerane znížiť.

Úrazové poistenie Uniqa nie je možné uzatvoriť pre osoby s epilepsiou, infikované vírusom HIV, zdravotne ťažko postihnuté poberajúce invalidný dôchodok, trpiace hluchotou alebo slepotou, práceneschopné v čase vycestovania a pre osoby, ktoré v posledných 2 rokoch absolvovali odvykaciu liečbu od alkoholu alebo drog.

Čo nemáte poistené

Pri uzatváraní zmluvy si pozrite aj výluky z poistenia, tzn. kedy poisťovňa náklady nehradí. Uniqa cestovné poistenie s poistením úrazu sa nevzťahuje napríklad na:

 • úrazy súvisiace s vedením dopravného prostriedku bez platného vodičského oprávnenia
 • úmyselné sebapoškodenie, samovraždu alebo pokus o ňu
 • úrazy, ku ktorým dôjde nedodržaním pokynov ošetrujúceho lekára
 • zhoršenie choroby v dôsledku úrazu
 • infarkt myokardu
 • úrazy v dôsledku poruchy alebo straty vedomia, porážky, epileptického alebo iného kŕčového záchvatu
 • vrodené a vývojové vady, vznik nádoru, vznik a zhoršenie prietrží, aseptických zápalov šľachových pošiev, svalových úponov, epicondylitíd a kĺbových vačkov
 • infekčné choroby (okrem tetanu, besnoty a anaeróbnych infekcií vzniknutých v dôsledku úrazu)
 • infekciu a smrť spôsobenú vírusom HIV
 • patologické zlomeniny
 • následky diagnostických, liečebných a preventívnych zákrokov nesúvisiacich s liečbou následkov úrazu
 • následky plastických a estetických operácií
 • stratu časti alebo celých končatín u diabetikov a pacientov s obliteráciami ciev končatín

Uniqa poistenie batožiny

Cestovné poistenie Uniqa sa vzťahuje na batožinu a veci osobnej potreby pre prípad straty, poškodenia alebo zničenia živelnou udalosťou, odcudzením, pri dopravnej nehode, po úraze alebo počas úschovy.

Poistenie preplatí náklady do výšky dohodnutej poistnej sumy na opravu alebo časovú hodnotu veci. Výška poistnej sumy závisí od zvoleného balíka poistenia a je rovnaká aj pre krátkodobé aj ročné poistenie. Rozdielne poistné sumy sú pre jednotlivca a rodinné poistenie.

Cestovné poistenie Uniqa kryje aj stratu, poškodenie alebo odcudzenie cestovného lístka a cestovných dokladov. Pri meškaní batožiny je poskytnuté poistné plnenie na nákup toaletných potrieb a náhradného oblečenia. V prípade najvyššieho balíka Extra je súčasťou poistenia aj návratná finančná pomoc pri krádeži, lúpeži alebo strate platobných prostriedkov.

(jednotlivec / rodina, v EUR) Uniqa Basic Uniqa Plus Uniqa Komfort Uniqa Extra
celková suma 700 / 1 400 1 000 / 2 000 1 500 / 3 000
cenné veci, technické zariadenie, športové náradie, ďalekohľad, okuliare 350 / 700 500 / 1 000 750 / 1 500
oneskorené dodanie batožiny 150 / 280 150 / 280 250 / 400
cestovné doklady 340 / 680 340 / 680 400 / 800
návratná finančná pomoc 350 / 700

Čo nemáte poistené

Pri uzatváraní zmluvy si pozrite aj výluky z poistenia, tzn. kedy poisťovňa nehradí náklady. Uniqa cestovné poistenie sa nevzťahuje napríklad na:

 • peniaze, šeky, vkladné knižky, kreditné karty, cenné papiere
 • výrobky z drahých kovov a kameňov, klenoty, perly
 • predmety umeleckej, zberateľskej a historickej hodnoty
 • zvieratá
 • alkohol a tabakové výrobky
 • zbrane a strelivo
 • predmety slúžiace pri výkone povolania
 • motorové pozemné, vodné a letecké vozidlá, plachetnice, vetrone, draky, paraglajdery, závesné klzáky vrátane výbavy a náhradných dielov

Poisťovňa neplní napríklad aj v prípade, ak k poistnej udalosti došlo:

 • úmyselným konaním poistenej alebo blízkej osoby prípadne osoby žijúcej v spoločnej domácnosti
 • v dôsledku chyby alebo poškodenia, ktoré mala vec už v čase uzatvárania zmluvy
 • v čase, keď bola poistená osoba už ubytovaná, ale batožinu mala ponechanú v dopravnom prostriedku
 • na veci ponechanej bez dozoru
 • odcudzením z nestráženého motorového vozidla alebo prívesu
 • opotrebovaním, nevhodným balením alebo chybou materiálu
 • pri stanovaní alebo kempovaní, ktoré neboli zriadené oficiálne
 • bez prekonania prekážky
 • zadržaním batožiny colnicou alebo inými úradmi
 • meškaním pri spiatočnej ceste

Uniqa poistenie storna

Vhodným doplnkom pre vaše Uniqa cestovné poistenie môže byť aj poistenie storna. Oplatí sa vtedy, ak cestujete do zahraničia cez cestovnú kanceláriu alebo si sami kupujete letenku, cestovný lístok, ubytovanie prípadne inú cestovnú službu v predstihu. Uniqa poistenie storna vám pomôže znížiť finančnú stratu v prípade, ak takúto službu z rôznych dôvodov napokon nebudete môcť využiť a budete musieť uhradiť stornovacie poplatky prípadne náklady súvisiace so zmenou cestovnej služby.

Poistenie musíte uzatvoriť najneskôr nasledujúci deň po zaplatení (aj prvej splátky) alebo záväznej rezervácii cestovnej služby. V opačnom prípade začne poistenie platiť až 15. deň po uzatvorení zmluvy. Počas tohto obdobia nie ste teda poistený. Poistenie končí nástupom na samotnú cestu.

Súčasťou poistenia je aj poistenie prerušenia cesty. Začína dňom nástupu na cestu. Zahŕňa náhradu uhradených ale nečerpaných služieb a náklady na spiatočnú cestu.

Limity poistného plnenia

Uniqa poistenie storna sa uzatvára so spoluúčasťou. Výnimkou je úmrtie poistenej osoby, hospitalizácia v dôsledku choroby alebo úrazu trvajúca minimálne 3 dni a prekrývajúca sa so začiatkom cesty a živelná pohroma, násilie alebo terorizmus v cieľovej destinácii na základe oficiálneho vyhlásenia Ministerstva zahraničných vecí.

Cestovné poistenie Uniqa ponúka poistenie storna v balíkoch Komfort a Extra. V balíku Komfort je poistenie so spoluúčasťou 15 %, balík Extra je bez spoluúčasti. Balík Extra navyše kryje aj ochorenia nevyžadujúce hospitalizáciu a akútne stavy chronických ochorení.

V základných balíkoch je poistná suma pri krátkodobom poistení 2 000 EUR pre Európu a 1 000 EUR pre svet pre balík Komfort, resp. 4 000 EUR a 1 000 EUR pre balík Extra. Za príplatok si limit poistného plnenia môžete zvýšiť (35 EUR za každých dodatočných 1 000 EUR).

Ročné poistenie má rovnakú výšku spoluúčasti, avšak poistná suma je rozdielna pre jednotlivca a rodinu. Individuálna zmluva má limit 1 000 EUR pri balíku Komfort a 1 500 EUR pri balíku Extra. Rodinná zmluva má maximálne poistné plnenie v dvojnásobnej výške.

Dôvody storna

Dôvodom zrušenia plánovanej cesty alebo predčasného návratu môže byť napríklad:

 • úmrtie, náhle ochorenie alebo úraz ( s pripútaním na lôžko a vyžadujúce opateru) poistenej osoby, blízkej osoby alebo rodinného príslušníka
 • akútne zhoršenie chronického ochorenia
 • majetková škoda v dôsledku živelnej udalosti
 • trestný čin tretej osoby
 • výpoveď zo strany zamestnávateľa
 • neznášanlivosť očkovania
 • žiadosť o rozvod v lehote kratšej ako 60 dní pred začiatkom cesty
 • súdne predvolanie
 • neúspešná maturitná alebo záverečná skúška v prípade, ak je nutná účasť na náhradnom termíne
 • poškodenie alebo odcudzenie vlastného motorového vozidla určeného na cestu
 • dopravná nehoda vlastného motorového vozidla pri ceste do cieľového miesta

Čo Uniqa storno nekryje

Pri uzatváraní zmluvy si pozrite aj výluky z poistenia, tzn. kedy poisťovňa nehradí náklady. Uniqa cestovné poistenie nekryje zrušenie cesty napríklad z dôvodu:

 • úmyselnej udalosti vedúcej k stornovaniu služby alebo hrubou nedbanlivosťou
 • predvídateľnej poistnej udalosti
 • chronických a už existujúcich chorôb okrem nepredvídateľného opätovného zhoršenia zdravotného stavu
 • psychických chorôb okrem prvého výskytu a nutnosti hospitalizácie
 • komplikácií v tehotenstve, ak tehotenstvo bolo v čase uzatvárania zmluvy známe okrem komplikácií vyžadujúcich hospitalizáciu alebo kľudový režim na lôžku nariadený lekárom
 • samovraždy alebo pokusu o ňu
 • srdcového ochorenia, nádorového ochorenia, mozgovej porážky, diabetes typu I., epilepsie, sklerózy multiplex, ak si vyžadovali v posledných 9 mesiacoch hospitalizáciu
 • nepodrobenia sa povinnému očkovaniu
 • vzniku úrazu alebo ochorenia požívaním alkoholu, drog, omamných látok a liekov
 • dialýzy
 • zrušenia alebo presunu letu, úpadku leteckej alebo dopravnej spoločnosti

Poistenie zmeškania verejného dopravného prostriedku

Uniqa cestovné poistenie v balíkoch Plus, Komfort a Extra zahŕňa aj poistenie zmeškania verejného dopravného prostriedku do zahraničia. Poistenie je určené na úhradu nevyhnutných potrieb v prípade neskorého príchodu na letisko alebo stanicu odchodu.

Dôvodom neskorého príchodu môže byť:

 • úraz poistenej osoby
 • dopravná nehoda
 • meškanie dopravného prostriedku

Poistné plnenie môžete využiť na občerstvenie s výnimkou alkoholu a tabakových výrobkov, toaletné potreby, nocľah prípadne dodatočné cestovné náklady do iného miesta, z ktorého môžete pokračovať do plánovaného cieľa vašej cesty.

Pri individuálnej zmluve je maximálne poistné plnenie 50 EUR pre balíky Plus a Komfort a 100 EUR pre balík Extra. Rodinné poistenie má limit 80 EUR resp. 200 EUR. Uvedené sumy platia pre krátkodobé aj ročné poistenie.

Poistenie oneskoreného návratu zo zahraničia

Súčasťou balíkov Plus, Komfort a Extra je aj poistenie oneskoreného návratu zo zahraničia. Poistenie je určené na úhradu nevyhnutných potrieb v prípade neskorého príchodu na letisko alebo stanice odchodu pri spiatočnej ceste.

Poistné plnenie môžete využiť na náhradný dopravný prostriedok do miesta bydliska, prípadne občerstvenie s výnimkou alkoholu a tabakových výrobkov, toaletné potreby alebo nocľah.

Pri individuálnej zmluve je maximálne poistné plnenie 50 EUR pre balíky Plus a Komfort a 100 EUR pre balík Extra. Rodinné poistenie má limit 80 EUR resp. 200 EUR. Uvedené sumy platia pre krátkodobé aj ročné poistenie.

Uniqa poistenie právnej ochrany

Uniqa cestovné poistenie vo všetkých ponúkaných balíkoch obsahuje aj poistenie právnej pomoci, ktoré slúži na uplatnenie právnych záujmov poistenej osoby.

Poistenie právnej pomoci sa vzťahuje na:

 • pomoc pri zabezpečení právneho zástupcu a tlmočníka
 • peňažnú záruku v trestnoprávnom konaní
 • peňažnú zálohu na právneho zástupcu

Poistenie sa nevzťahuje napríklad na:

 • úmyselné konanie a hrubú nedbanlivosť
 • právnu pomoc, ktorá vznikla v súvislosti s požitím alkoholu, omamných a iných nedovolených látok
 • právne spory medzi osobami poistenými na jednej zmluve navzájom
 • právne spory medzi poistenými osobami a poisťovňou
 • rodinné právo
 • podnikateľskú činnosť poistených osôb
 • ochranu osobnosti, duševné vlastníctvo, nekalú súťaž

Poistná suma pre poistenie právnej ochrany je v balíkoch Basic, Plus a Komfort 2 000 EUR, v balíku Extra 6 000 EUR. Návratná záloha pre advokáta alebo návratná kaucia je krytá do sumy 1 800 EUR resp. 5 000 EUR. Uvedené poistné sumy platia aj pre krátkodobé aj ročné poistenie.