Uniqa celoročné cestovné poistenie

Uniqa celoročné cestovné poistenie kryje viacnásobné výjazdy do zahraničia počas celého roka. Oplatí sa vám v prípade, ak do zahraničia cestujete častejšie. Nemusíte tak pred každou cestou uzatvárať krátkodobé poistenie.

Poistenie si môžete uzatvoriť v štyroch preddefinovaných balíkoch. Odlišujú sa rozsahom krytia ako aj limitmi poistných súm, ktoré sa zhodujú s tými pre krátkodobé Uniqa cestovné poistenie. Súčasťou všetkých balíkov sú aj Uniqa asistenčné služby a poistenie právnej ochrany.

Ak vám v rámci cestovného poistenia postačuje krytie liečebných nákladov, je pre vás určený základný balík Uniqa Basic. Liečebné náklady kryje do výšky 250 000 EUR. Uniqa Plus navyše zahŕňa aj doplnkové poistenia (úraz, zodpovednosť, batožina, zmeškanie dopravného prostriedku, oneskorený návrat). V prípade, že chcete mať počas roka kryté aj prípadné stornovacie poplatky, je pre vás určený balík Uniqa Komfort. Najvyšším dostupným balíkom Uniqa cestovného poistenia je Uniqa Extra. Všetky spomenuté riziká kryje na vyššie poistné sumy a navyše obsahuje aj poistenie golfových rizík a návratnú finančnú pomoc.

Zaujímavým doplnkom všetkých balíkov je aj poistenie zásahov horskej služby v SR do výšky 16 600 EUR. Tým, že si uzatvoríte Uniqa ročné cestovné poistenie do zahraničia, máte základné Uniqa poistenie na hory v cene a nemusíte si ho v priebehu platnosti zmluvy počas dovolenky na Slovensku individuálne dokupovať.

Platnosť poistenia

Uniqa ročné cestovné poistenie sa uzatvára s územnou platnosťou pre celý svet. Vzťahuje sa na prvých 45 dní každej cesty. V prípade, že cestujete len v rámci Európy, tak na prvých 90 dní. Uzatvoriť ho môžete ako individuálne poistenie alebo pre skupinu osôb. Pre rodiny s maximálne 4 deťmi je určené rodinné poistenie, ktoré je so zľavou a upravenými limitmi krytia.

Cestovné poistenie si môžete uzatvoriť aj na našej stránke, kde vám prehľadne porovnáme produkty od poisťovní AXA, Allianz, Generali, Union a Wüstenrot.

Uniqa celoročné cestovné poistenie môžete uzatvoriť pre osoby do veku 70 rokov, balík Extra umožňuje poistiť aj osoby staršie. Poistenie sa uzatvára na dobu určitú s možnosťou predĺženia na ďalší rok. Začína nultou hodinou dňa uvedeného v poistnej zmluve ako deň začiatku poistenia. Ak je deň začiatku poistenia zhodný s dňom uzatvárania zmluvy, poistenie platí od hodiny uvedenej v návrhu poistnej zmluvy. Poistné musí byť uhradené ku dňu začiatku poistenia.

V prípade vzniku poistnej udalosti a následnej hospitalizácie sa poistenie môže predĺžiť na potrebnú dobu pobytu v nemocnici, maximálne však o 60 dní. Maximálne o 5 dní môže byť poistenie predĺžené nad rámec jedného výjazdu v prípade nedodržania odchodu verejného dopravného prostriedku, jeho poruchy alebo oneskorenia.

Zložky Uniqa celoročného poistenia

Liečebné náklady

Uniqa poistenie liečebných nákladov je základnou zložkou cestovného poistenia a vzťahuje sa na úhradu nákladov nevyhnutného lekárskeho ošetrenia, akútneho ochorenia alebo úrazu. Súčasťou je aj denná dávka počas hospitalizácie. Vo všetkých balíkoch sú liečebné náklady kryté do výšky 250 000 EUR. Akútne ošetrenie zubov, ubytovanie blízkej osoby pri hospitalizácii, akútne stavy chronických alebo existujúcich ochorení majú čiastkové limity krytia.

Úraz

Trvalé následky úrazu (od 50 % trvalého poškodenia) a smrť v dôsledku úrazu kryje Uniqa úrazové poistenie. Výška poistnej sumy závisí od zvoleného balíka poistenia a je rovnaká aj pre krátkodobé aj ročné poistenie. Balík Plus má limit plnenia 10 000 EUR, balík Komfort 17 000 EUR a balík Extra 35 000 EUR.

Zodpovednosť

Pre prípad náhodného a neúmyselného spôsobenia škody tretej osobe na zdraví alebo majetku sa uztavára Uniqa poistenie zodpovednosti. Vo všetkých balíkoch (okrem základného balíka Basic) je poistná suma rovnaká vo výške 200 000 EUR aj pre škody na zdraví aj škody na majetku.

Batožina

Uniqa poistenie batožiny sa vzťahuje na batožinu a veci osobnej potreby pre prípad straty, poškodenia alebo zničenia odcudzením, živelnou udalosťou, pri dopravnej nehode, po úraze alebo počas úschovy. Celková poistná suma je vo výške 700 EUR pre balík Plus, 1 000 EUR pre balík Komfort a 1 500 EUR pre balík Extra. Rodinné poistenie má dvojnásobné poistné sumy. Vybrané veci majú krytie v polovičnej výške. Súčasťou poistenia je aj pomoc pri oneskorenom dodaní batožiny, získaní nových cestovných dokladov a v balíku Extra aj návratná finančná pomoc.

Storno

Uniqa poistenie storna vám pomôže znížiť finančnú stratu v prípade, ak na cestu do zahraničia nebudete môcť nastúpiť a budete musieť uhradiť storno poplatky poskytovateľovi cestovnej služby. Je súčasťou balíkov Komfort (so spoluúčasťou 15 %) a Extra (bez spoluúčasti). Poistná suma je 1 000 EUR (Komfort) a 1 500 EUR (Extra). Rodinné poistenie má poistné sumy v dvojnásobnej výške. Súčasťou je aj poistenie prerušenia cesty.

Zmeškanie dopravného prostriedku

Poistenie zmeškania verejného dopravného prostriedku je určené na nákup nevyhnutných potrieb (občerstvenie, toaletné potreby, nocľah, doprava) v prípade neskorého príchodu na letisko alebo stanicu odchodu z dôvodu úrazu, dopravnej nehody alebo meškania dopravného prostriedku. Maximálne poistné plnenie je 50 EUR pre balíky Plus a Komfort a 100 EUR pre balík Extra. Rodinné poistenie má limit 80 EUR resp. 200 EUR.

Oneskorený návrat

Poistenie oneskoreného návratu zo zahraničia slúži na úhradu nevyhnutných potrieb (občerstvenie, toaletné potreby, nocľah, náhradná doprava) v prípade neskorého príchodu na letisko alebo stanice odchodu pri spiatočnej ceste. Maximálne poistné plnenie je 50 EUR pre balíky Plus a Komfort a 100 EUR pre balík Extra. Rodinné poistenie má limit 80 EUR resp. 200 EUR.

Golf

Uniqa poistenie golfových rizík v balíku Extra kryje nevyužité nevratné klubové príspevky z dôvodu úrazu (do výšky 1 000 EUR), dočasný prenájom golfového vybavenia (do výšky 100 EUR), uhradené štartovné na turnajoch z dôvodu úrazu alebo choroby (do výšky 100 EUR) a výdavky v golfovom klube pri zahraní „hole in one“ (do výšky 400 EUR).

Právna ochrana

Poistenie právnej ochrany sa vzťahuje na pomoc pri zabezpečení právneho zástupcu, tlmočníka, peňažnú záruku v trestnoprávnom konaní a peňažnú zálohu na právneho zástupcu. Poistná suma je v balíkoch Basic, Plus a Komfort 2 000 EUR, v balíku Extra 6 000 EUR. Návratná záloha pre advokáta alebo návratná kaucia je krytá do sumy 1 800 EUR resp. 5 000 EUR.