Uniqa golfové poistenie

Golfové poistenie je súčasťou balíka Extra v ročnom cestovnom poistení. Ak radi hráte golf a obávate sa možných golfových rizík, Uniqa cestovné poistenie môže byť vaša správna voľba.

Poistenie golfu sa v tomto balíku zameriava na štyri možné golfové riziká – nevyužité golfové príspevky, prenájom golfového vybavenia, náhradu štartovného na turnajoch a zahranie hole in one.

Uniqa ročné cestovné poistenie vo variante Extra je v tomto prípade ideálna voľba. Ste poistený na všetky vaše cesty kdekoľvek v zahraničí a zároveň máte kryté aj vaše golfové aktivity a nepotrebujete si uzatvárať doplnkové poistenie špecializované na golf. Okrem poistenia spomenutých golfových rizík kryje balík Uniqa Extra aj liečebné náklady, úrazy, zodpovednosť za škodu, batožinu, stornovacie poplatky, právnu pomoc a ďalšie doplnkové pripoistenia.

Limity poistenia golfu

Ak v dôsledku úrazu, ktorý utrpíte počas platnosti zmluvy, nemôžete hrať golf, poisťovňa vám nahradí nevyužitú nevratnú časť ročného členského príspevku vo vašom golfovom klube. Uniqa golfové poistenie kryje toto riziko do výšky 1 000 EUR.

V prípade, že vám niekto cudzí ukradne alebo poškodí vaše golfové vybavenie, poisťovňa do limitu 100 EUR nahradí náklady za zapožičané vybavenie. Podmienkou poistného plnenia je, že pri odcudzení musí páchateľ prekonať prekážky alebo opatrenia chrániace golfovú výbavu, prípadne bolo golfové vybavenie poškodené, zničené alebo stratené počas zverenia dopravcovi, pri úschove alebo v dôsledku dopravnej nehody.

Ak ste si zaplatili štartovné na golfový turnaj a z dôvodu choroby alebo úrazu sa ho nemôžete zúčastniť, poisťovňa vám nahradí nevyužitú časť zaplateného štartovného, maximálne však do výšky 100 EUR.

Zahrali ste na oficiálnom turnaji hole in one a podľa zvyklostí platíte v golfovom klube občerstvenie ostatným hráčom? Náklady tohoto úspechu môžete do výšky 400 EUR preniesť na poisťovňu. Náhrada výdavkov na nápoje sa týka len samotného turnaja, nevzťahuje sa na tréningy a neoficiálne turnaje.

(v EUR) Uniqa Extra
náhrada členského v golfovom klube 1 000
zapožičanie golfového vybavenia 100
náhrada štartovného 100
úhrada výdavkov pri hole in one 400