Ročné cestovné poistenie

Každú cestu do zahraničia by malo sprevádzať aj cestovné poistenie. V prípade menej častého cestovania postačuje krátkodobé cestovné poistenie vždy pre konkrétnu cestu. Ak však cestujete častejšie, výhodnejším môže byť ročné cestovné poistenie.

Celoročné cestovné poistenie rozdeľujeme na dve základné skupiny – ročné poistenie bez prerušenia cesty, kedy sa môžete v zahraničí zdržovať počas celého roka bez obmedzení alebo ročné poistenie s viacnásobným výjazdom. Vtedy poistenie síce platí počas celého roka, ale vzťahuje sa na opakované výjazdy do zahraničia, pričom dĺžka jednej cesty resp. doby poistenia sa týka len určitého počtu dní (väčšinou prvých 45 – 90 dní). Výhodou tohoto poistenia je, že pred každou cestou nemusíte na poistenie myslieť. A od prvého typu poistenia je aj lacnejšie.

Ročné cestovné poistenie si môžete uzatvoriť aj pre vaše cesty v rámci Slovenska. Základom takéhoto poistenia býva poistenie na hory, ktoré môže byť rozšírené o doplnkové pripoistenia, v závislosti od vybranej poisťovne.

Jednotlivé poisťovne môžu ponúkať celoročné cestovné poistenie na dobu určitú alebo dobu neurčitú. V prvom prípade platí poistenie na rok a potom automaticky zaniká a v prípade záujmu si musíte uzatvoriť novú zmluvu. Celoročné poistenie na dobu neurčitú sa po roku automaticky predlžuje na ďalšie poistné obdobie, teda o ďalší rok. Ak o predĺženie poistenia nemáte záujem, musíte takúto zmluvu vypovedať. Ročné cestovné poistenie je v takomto prípade potrebné vypovedať písomne v poisťovni minimálne 6 týždňov pred tzv. výročným dňom.

Ako uzatvoriť celoročné cestovné poistenie

Celoročné poistenie si môžete uzatvoriť aj priamo na našej stránke. Kalkulačka vám zobrazí porovnanie ročného cestovného poistenia vybraných poisťovní na jednom mieste. Vyberiete si, či máte záujem len o základ (liečebné náklady) alebo aj o doplnkové pripoistenia. Najčastejšími bývajú poistenie úrazu, batožiny a zodpovednosti za škodu.

V prvom kroku je dôležité vybrať si, pre aké krajiny si ročné poistenie chcete uzatvoriť. Ak väčšinou cestujete v rámci Európy a len občasne vaše cesty smerujú aj do vzdialenejších krajín, výhodnejšie bude uzatvoriť si celoročné poistenie pre Európu a ostatné cesty vykryť krátkodobým cestovným poistením. Cestovné poistenie na rok je pre celý svet drahšie ako to pre Európu. Niektoré poisťovne však pri celoročnom poistení ponúkajú iba poistenie pre celý svet.

Dôležité je aj zvoliť si účel ciest. Je rozdiel, či poistenie potrebujete pre bežnú turistiku prípadne služobné cesty, alebo v zahraničí plánujete vykonávať aj manuálnu prácu alebo rizikové športy.

Po výbere pre vás najvhodnejšieho poistenia už iba vyplníte osobné údaje a ročné poistenie môžete priamo aj zaplatiť na účet vybranej poisťovne.

Čo kryje ročné cestovné poistenie do zahraničia

Základom poistenia je krytie liečebných nákladov. Poistenie do zahraničia si môžete doplnkovo rozšíriť o rôzne pripoistenia. Poistenie úrazu, batožiny a zodpovednosti ponúkajú všetky poisťovne. V závislosti od poisťovne môže vaše ročné poistenie obsahovať aj doplnkové pripoistenia. Častým býva aj poistenie záchrannej činnosti.

Poistenie liečebných nákladov kryje výdavky spojené s liečbou, ošetrením, hospitalizáciou a prevozom následkom úrazu, náhleho ochorenia alebo smrti poistenej osoby. Ročné cestovné poistenie ich môže kryť od 100 000 EUR až po skutočne vynaložené náklady (neobmedzené krytie). To je dôležité najmä pri cestách, kde sú náklady na liečbu vysoké (USA, Kanada a pod.). Krytie liečebných nákladov má však čiastkové limity napríklad pre ošetrenie zubov a podobne.

Úrazové poistenie zabezpečí finančné odškodnenie pri trvalých následkoch úrazu prípadne v prípade úrazu s následkom úmrtia. Súčasťou môže byť aj denné odškodné v prípade hospitalizácie. Ročné cestovné poistenie kryje úrazy od 5 000 EUR do 40 000 EUR.

Poistenie batožiny zabezpečí finančnú náhradu za jej poškodenie, zničenie, stratu alebo odcudzenie. Súčasťou býva aj poistenie cestovných dokladov. Pri poistení batožiny majú poisťovne stanovený limit plnenia pre všetky veci ako aj pre jednu vec. Limity bývajú definované aj zvlášť pre elektroniku a cestovné doklady. Celkové poistné krytie sa pri ročnom poistení pohybuje od 800 EUR do 4 000 EUR.

Poistenie zodpovednosti kryje škody, ktoré neúmyselne spôsobíte v zahraničí na majetku alebo zdraví tretích osôb. Súčasťou môže byť aj právna pomoc a poradenstvo asistenčnej spoločnosti. V závislosti od toho, či ide o škody na zdraví alebo majetku, kryje ročné cestovné poistenie uvedené škody od 35 000 EUR do 250 000 EUR.

Poistenie záchrannej činnosti kryje náklady spojené so záchrannou činnosťou v zahraničí, či už ide o vyhľadávanie alebo vyslobodzovanie v tiesni, poskytnutie prvej pomoci alebo prepravu.

Kto ponúka celoročné cestovné poistenie do zahraničia

Allianz cestovné poistenie si môžete uzatvoriť pre Európu alebo celý svet. Pri cestách do zahraničia si môžete vybrať ročné poistenie s viacnásobným výjazdom (kryje prvých 45 dní) alebo bez prerušenia pobytu. V prvom prípade je limit poistného krytia 220 000 EUR, v druhom do skutočne vynaložených nákladov.

AXA cestovné poistenie si môžete uzatvoriť pre Európu alebo celý svet. Celoročné poistenie kryje vždy prvých 90 dní každej cesty. Liečebné náklady môžete mať v závislosti od balíka poistenia kryté od 100 000 EUR do 20 mil. EUR.

ČSOB cestovné poistenie sa uzatvára pre Európu alebo celý svet. Podľa vybraného balíka môže ročné poistenie kryť prvých 60 alebo 90 dní cesty s krytím liečebných nákladov od 150 000 EUR do 300 000 EUR.

Generali cestovné poistenie ponúka uzatvorenie poistenia pre celý svet. Ročné poistenie platí prvých 90 dní každého výjazdu do zahraničia. Vybrať si môžete krytie liečebných nákladov do 300 000 EUR alebo 1 mil. EUR.

Komunálna poisťovňa umožňuje ročné cestovné poistenie uzatvoriť pre Európu alebo celý svet s platnosťou pre prvých 45 alebo 90 dní cesty. Liečebné náklady sú vo všetkých balíkoch kryté do výšky 250 000 EUR.

V poisťovni Kooperativa platí celoročné poistenie pre celý svet. Vybrať si môžete z troch balíkov, ktoré kryjú liečebné náklady vo výške od 100 000 EUR do 300 000 EUR. Dĺžka jedného výjazdu môže byť 40 – 90 dní.

Union cestovné poistenie si môžete uzatvoriť pre Európu alebo celý svet, pričom ročné poistenie kryje prvých 45 dní každej cesty. Liečebné náklady sú kryté od 250 000 EUR po skutočne vynaložené náklady.

Uniqa cestovné poistenie sa uzatvára pre celý svet. Limit pre krytie liečebných nákladov je 250 000 EUR a ročné poistenie platí prvých 45 dní každého výjazdu.

Wüstenrot cestovné poistenie si môžete uzatvoriť s krytím pre celý svet. Ročné poistenie platí prvých 45 dní cesty a k dispozícii máte balíky s krytím liečebných nákladov 225 000 EUR alebo 450 000 EUR.

Porovnanie ročného poistenia do zahraničia

Pre lepší prehľad si pozrite celoročné cestovné poistenie v prehľadnej tabuľke. Tabuľka zobrazuje destináciu, pre ktorú si ročné poistenie môžete uzatvoriť, trvanie jednej cesty pri poistení s viacnásobným výjazdom (365 dní pri poistení bez prerušenia), základný limit poistenia liečebných nákladov (výnimku z limitu môžu mať napríklad akútne zubné ošetrenie, dioptrické/protetické/ortopedické pomôcky, preprava a ubytovanie sprevádzajúcej osoby, náklady pri teroristickom čine a podobne), krytie batožiny, neúmyselné škody tretej osobe na zdraví alebo majetku a limit úrazového poistenia pre prípad trvalých následkov a smrti v dôsledku úrazu. Tabuľka zobrazuje aj najnižšiu možnú cenu danej poisťovne pre cestovné poistenie na rok. Vybrané kombinácie ročného cestovného poistenia si môžete uzatvoriť prostredníctvom našej stránky.

(v EUR) destinácia trvanie liečebné náklady batožina zdravie majetok trvalé následky smrť cena od
Allianz Európa / svet 45 – 365 220 000 – bez obmedzenia 500 – 1 500 100 000 – 200 000 100 000 – 200 000 10 000 – 20 000 5 000 – 10 000 50,40
AXA Európa / svet 90 100 000 – 20 mil. 0 – 1 500 0 – 250 000 0 – 125 000 0 – 40 000 0 – 20 000 43,69
ČSOB Európa / svet 60 – 90 150 000 – 300 000 500 – 1 500 15 000 – 70 000 10 000 – 40 000 0 – 20 000 0 – 10 000 17,10
Generali svet 90 300 000 – 1 mil. 0 – 4 000 200 000 200 000 0 – 10 000 0 – 5 000 27,49
Komunálna Európa / svet 45 – 90 250 000 0 – 1 500 0 – 100 000 0 – 100 000 0 – 20 000 0 – 20 000 38,00
Kooperativa svet 40 – 90 100 000 – 300 000 0 – 1 500 0 – 150 000 0 – 20 000 0 – 10 000 39,00
Union Európa / svet 45 – 180 250 000 – bez obmedzenia 0 – 1 000 0 – 100 000 0 – 75 000 0 – 25 000 0 – 15 000 19,96
Uniqa svet 45 250 000 0 – 1 500 0 – 200 000 0 – 200 000 0 – 35 000 0 – 35 000 19,90
Wüstenrot svet 45 225 000 – 450 000 0 – 3 000 0 – 200 000 0 – 100 000 0 – 50 000 0 – 20 000 39,00