AXA jednorazové cestovné poistenie

AXA cestovné poistenie si môžete uzatvoriť ako jednorazové alebo ročné s viacnásobným výjazdom. Jednorazové poistenie trvá minimálne jeden, maximálne 365 dní. Využijete ho v prípade, ak sa v zahraničí zdržujete počas určenej doby nepretržite.

Na druhej strane AXA celoročné cestovné poistenie sa vám oplatí vtedy, ak počas roka cestujete do zahraničia častejšie. Uzatvorením ročného poistenia vám odpadne potreba uzatvárať cestovné poistenie pred každou cestou.

AXA cestovné poistenie je platné iba v prípade, ak ho uzatvoríte ešte pred samotným odjazdom zo Slovenskej republiky. Poistná zmluva je uzatvorená zaplatením poistného, ktoré musí byť uhradené pred dňom začiatku poistenia. V prípade, ak si poistenie kupujete v deň odchodu do zahraničia, takéto poistenie začína platiť najskôr štyri hodiny po jeho uzatvorení.

Aké možnosti ponúka AXA poistenie

Jednorazové cestovné poistenie AXA si môžete uzatvoriť v troch rôznych balíkoch. Základným je AXA Reference, ktorý obsahuje krytie liečebných nákladov do výšky 100 000 EUR a asistenčné služby. V rámci nich máte k dispozícii turistické a lekárske informácie, telefonickú pomoc v núdzi a tlmočenie.

Vyššie balíky krytia zahŕňajú aj doplnkové pripoistenia – úrazu, zodpovednosti za škodu na zdraví alebo majetku, právnej asistencie a batožiny vrátane straty dokladov. Balík AXA Excelent, ktorý je najvyšším ponúkaným balíkom, kryje navyše aj poistenie ušlého zisku, domáceho maznáčika a cestovania lietadlom.

Ku všetkým trom balíkom si môžete navyše prikúpiť poistenie storna, rizikových športov, práce, štúdia, požičaného vozidla, autoasistencie, chronických ochorení a poistenie drink povolený. AXA cestovné poistenie si môžete uzatvoriť aj prostredníctvom našej online kalkulačky, ktorá vám zobrazí prehľadné porovnanie cestovného poistenia viacerých poisťovní na jednom mieste.

Základné zložky AXA cestovného poistenia

AXA poistenie liečebných nákladov je základnou zložkou poistenia. Vzťahuje sa na úhradu nákladov za zdravotnú starostlivosť pri náhlom akútnom ochorení alebo úraze, ktoré vyžaduje nutné a neodkladné liečenie. Kryje nevyhnutné, bezodkladné a účelne vynaložené náklady na liečenie alebo ošetrenie vrátane súvisiacich diagnostických postupov.

AXA poistenie úrazu je súčasťou balíkov Komfort a Excelent. Vzťahuje sa na úrazy, ktorých dôsledkom sú trvalé následky alebo smrť poistenej osoby. Poistné plnenie za trvalé následky sa vypláca pri minimálne 10 % trvalého poškodenia.

AXA poistenie zodpovednosti sa uzatvára pre prípad spôsobenia škody niekomu inému na zdraví alebo majetku. Je súčasťou balíkov Komfort a Excelent, pričom v balíku Excelent kryje navyše aj ušlý zisk. Poistenie sa uzatvára so spoluúčasťou.

AXA poistenie batožiny sa vzťahuje na jej poškodenie, zničenie alebo odcudzenie pri živelnej udalosti, dopravnej nehode, úraze, krádeži vlámaním alebo lúpeži. Súčasťou je aj poistenie straty alebo odcudzenia osobných dokladov.

Poistenie právnej ochrany je súčasťou balíkov Komfort a Excelent. Vzťahuje sa na pomoc v prípade, ak je vám v zahraničí spôsobená ujma porušením právnych predpisov alebo povinností tretej osoby, prípadne ak ste po dopravnej nehode obvinený z priestupku alebo trestného činu z nedbanlivosti.

Poistenie domácich maznáčikov je súčasťou balíka Excelent. Vzťahuje sa na úhradu účelne vynaložených nákladov na nevyhnutné a neodkladné veterinárne ošetrenie a liečenie psa alebo mačky vrátane diagnostiky a dopravu zvieraťa k veterinárovi. Uzatvára sa na poistnú sumu 800 EUR. Poistenie zároveň rozširuje poistenie zodpovednosti na škody tretím osobám spôsobené zvieraťom.

Poistenie cestovania lietadlom je súčasťou balíka Excelent. Kryje náklady, ktoré vzniknú pri oneskorenom dodaní batožiny leteckým prepravcom o viac ako 6 hodín (200 EUR) alebo v dôsledku oneskorenia odletu vrátane jeho zrušenia (20 EUR / hod, max. 360 EUR).

(v EUR) Excelent Komfort Reference
liečebné náklady 20 000 000 200 000 100 000
     zubné ošetrenie 500 400 200
     ubytovanie sprevádzajúcej osoby (max. 10 nocí) 200 / noc 150 / noc 100 / noc
     terorizmus 200 000 100 000
trvalé následky úrazu 40 000 20 000
smrť v dôsledku úrazu 20 000 10 000
škody na zdraví 250 000 40 000
škody na majetku 125 000 20 000
následné škody 35 000
batožina 1 500 750
     limit na jednu vec 750 375
     elektronika a športové potreby 750 375
     osobné doklady 160 160
     obchodné vybavenie 1 500
právna ochrana 4 000 800

Okrem základných zložiek si môžete AXA cestovné poistenie vo všetkých troch balíkoch rozšíriť aj o AXA poistenie storna a ďalšie doplnkové pripoistenia.