NovinkyCestovanie

Porovnanie balíkov AXA cestovného poistenia

29. apríla 2024

AXA cestovné poistenie si môžete uzatvoriť v troch rôznych balíkoch – od najjednoduchšieho so samostatným krytím liečebných nákladov až po komplexný balík pre náročných dovolenkárov.

Základným balíkom v rámci AXA cestovného poistenia je AXA Reference. Kryje liečebné náklady v zahraničí a súčasťou je aj poistenie asistenčných služieb. Ak máte záujem aj o doplnkové poistenia, najmä poistenie batožiny, zodpovednosti a úrazu, je pre vás určený balík AXA Komfort. Najvyšším a najkomplexnejším balíkom cestovného poistenia je AXA Excelent. Ponúka vyššie limity ako Komfort s doplnkovými poisteniami navyše.

Všetky tri balíky vrátane doplnkových pripoistení si môžete uzatvoriť aj na našej stránke vďaka kalkulačke cestovného poistenia. Online kalkulačka vám zobrazí porovnanie cestovného poistenia rýchlo a prehľadne a vyberiete si to najvhodnejšie pre vás. Priamo na stránke ho môžete aj zaplatiť na účet vybranej poisťovne.

Zložky AXA cestovného poistenia

Základom všetkých troch balíkov je AXA poistenie liečebných nákladov, súčasťou ktorého sú aj asistenčné služby. Poistenie kryje liečebné náklady týkajúce sa náhleho akútneho ochorenia alebo úrazu vyžadujúceho nutné a neodkladné liečenie. V závislosti od zvoleného balíka môžu byť tieto náklady kryté od 100 000 EUR až do 20 mil. EUR.

AXA poistenie batožiny sa vzťahuje na cestovnú batožinu a veci osobnej potreby. Týka sa poškodenia, zničenia alebo odcudzenia v súvislosti so živelnou udalosťou, krádežou alebo lúpežou, následkom dopravnej nehody alebo po úraze. Súčasťou poistenia je aj poistenie cestovných dokladov.

Trvalé následky úrazu alebo smrť v dôsledku úrazu kryje AXA úrazové poistenie.

AXA poistenie zodpovednosti za uzatvára pre prípad spôsobenia škody tretej osobe či už na zdraví alebo majetku. Pri najvyššom balíku poistenia je súčasťou aj krytie následných škôd.

Ku všetkým trom balíkom AXA cestovného poistenia si môžete prikúpiť aj doplnkové pripoistenia. Najčastejším je AXA poistenie storna zájazdu, ale vaše poistenie si môžete rozšíriť aj o poistenie rizikových športov, práce alebo štúdia, požičaného vozidla, autoasistencie, chronických ochorení alebo poistenie drink povolený.

Porovnanie AXA Excelent, AXA Komfort a AXA Reference

V nasledujúcej tabuľke si môžete prehľadne pozrieť limity a rozsah jednotlivých balíkov poistenia. Vybrané cestovné poistenie si môžete priamo aj uzatvoriť.

(v EUR) Excelent Komfort Reference
liečebné náklady 20 000 000 200 000  100 000
trvalé následky úrazu 40 000 20 000
smrť následkom úrazu 20 000 10 000
batožina 1 500 750
cestovné doklady 160 160
právna asistencia 4 000 800
škoda na majetku 125 000 20 000
škoda na zdraví 250 000 40 000
následné finančné škody 35 000
škody spôsobené zvieraťom áno
meškanie batožiny 200
oneskorenie, zrušenie letu 20 / hod.
veterinárna starostlivosť 800